Digiqole ad

สส.พรรคเพื่อไทย ร่วมกันอภิปรายร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. …

 สส.พรรคเพื่อไทย ร่วมกันอภิปรายร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. …
Social sharing
Digiqole ad
สส.พรรคเพื่อไทย นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ สส.เชียงใหม่ นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สส.เชียงราย และ นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.เชียงราย ร่วมกันอภิปรายร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. … ที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระแรก โดยพรรคเพื่อไทยเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ต้องเจ็บป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษเหล่านี้ถึงปีละหลายล้านคน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและเพื่อให้ได้มาซึ่งอากาศสะอาดที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนเสนอแนะให้ไทยริเริ่มองค์กรความร่วมมือนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาได้ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคต่อไป
.
[ประชาชนมีสิทธิอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี]
.
นายจุลพันธ์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝุ่นควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตและเศรษฐกิจ เกิดขึ้นต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น มีสาเหตุมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ทั้งจากภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ระบบขนส่งคมนาคม พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงฝุ่นควันที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการมลพิษดังกล่าว
.
รัฐบาลต้องส่งเสริมระบบวางแผนเพื่อป้องกันการปล่อยมลพิษ ฝุ่น ควัน กลิ่นที่เข้าสู่สภาพแวดล้อม เกิดการบูรณาการเชิงระบบของภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและประชาสังคม ในการบริหารจัดการเชิงระบบ มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอากาศ ระบบประเมินคุณภาพอากาศ ระบบเตือนภัยจากสถานการณ์อากาศไม่สะอาด ระบบจัดเก็บจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็น รวมทั้งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะมีสิทธิอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี อันเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอกฏหมายว่าด้วยอากาศสะอาดเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนฉบับนี้
.
[ฝุ่นพิษคือต้นทุนค่าใช้จ่ายราคาแพงของชีวิต]
.
นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ กล่าวว่าฝุ่นพิษ PM2.5 ส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคจากมลพิษที่เกี่ยวข้องกับทางอากาศ โดยข้อมูลจาก สสส. พบว่าในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม-9 มีนาคม 2566 มีผู้ป่วยจากมลพิษเกี่ยวข้องกับอากาศมากถึง 1.7 ล้านคน และเฉพาะผู้ป่วยในจังหวัดเชียงรายที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมีมากถึงเฉลี่ย 3,000 คนต่อวัน นอกจากค่าเจ็บป่วยรักษาพยาบาลแล้ว ประชาชนยังต้องเสียเงินซื้อหน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่น PM2.5 โดยมีราคาเฉลี่ยถึงกล่องละ 720 บาท ต่อหน้ากากแค่ 25 ชิ้น
.
ทำไมประชาชนต้องแบกรับต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอากาศสะอาดทั้งที่เป็นสิทธิโดยพื้นฐานของชีวิต ถ้าเราไม่เร่งแก้ไขปัญหานี้ ก็จะยิ่งสร้างค่าใช้จ่ายราคาแพงให้กับชีวิตเราและยังสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับการใช้ชีวิตของพี่น้องคนไทย
.
[ไทยควรริเริ่มตั้งองค์กรระดับนานาชาติเพื่อแก้ไขฝุ่นพิษระดับภูมิภาค]
.
นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช กล่าวยกตัวอย่างว่าปัญหาฝุ่นควันเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาแค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัญหานานาชาติโดยยกตัวอย่างว่าเคยมีปัญหากลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียฟุ้งเคลื่อนไปสร้างผลกระทบที่ประเทศเกาหลีใต้ปัญหาหมอกควันไม่ใช่แค่ทำรั้วกั้นเขตแดนแล้วควันจะไม่เคลื่อนย้าย ปัญหา PM2.5 คือปัญหาไร้พรมแดน
.
ดังนั้น แนวทางแก้ไขคือการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ แม้จะใช้กระทรวงต่างประเทศเจรจาแต่ก็ไม่จบ จึงขอเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีว่า ขอให้ไทยยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยการเป็นผู้ริเริ่มตั้งองค์กรความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรระดับนานาชาติหรือในองค์การสหประชาชาติ เพราะเมื่อประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่ม ก็จะย่อมแสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศใช้ความสัมพันธ์ได้ในทุกระดับ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาร่วมกันและสิ่งนี้จะเป็นผลงานโดดเด่นของไทยบนเวทีนานาชาติอีกด้วย
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post