Digiqole ad

“สสส.-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” จัดกิจกรรมอบรมระยะสั้น CUVIP ยกระดับประชาชนให้เป็นพลเมืองดิจิทัล

 “สสส.-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” จัดกิจกรรมอบรมระยะสั้น CUVIP ยกระดับประชาชนให้เป็นพลเมืองดิจิทัล
Social sharing
Digiqole ad

สสส. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรมระยะสั้น CUVIP มุ่งพัฒนาและยกระดับประชาชนให้กลายเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีสุขภาวะของประเทศและโลก

เพื่อตอบรับสังคมแห่งดิจิทัลที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย และภาคีเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น Chulalongkorn University Values Integration Program หรือ CUVIP

ภายใต้แนวคิด “เท่าทันสื่อ ก้าวทันโลก ทักษะสุขภาวะในศตวรรษที่ 21” จัดทำเป็นหลักสูตร CUVIP series “เท่าทันสื่อ ก้าวทันโลก” จำนวนทั้งหมด 5 หมวดเนื้อหา 13 หัวข้อเรียนรู้ เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไป โดยมีจุดประสงค์มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จัก ค้นพบ และพัฒนาตัวเอง รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจใน การดำเนินชีวิต จนกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีสุขภาวะและมีคุณค่าของประเทศและโลกต่อไปในอนาคต

คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า “โลกยุคปัจจุบันระบบสื่อสารของเราได้เคลื่อนมาสู่ภูมิทัศน์สื่อใหม่ หรือที่เราเรียกกันว่า Media Disruption ซึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์แบบนี้ จำเป็นที่เราทุกคนในสังคมจะต้องมีทักษะเท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy) เข้าถึงสื่อที่เอื้อต่อการมีวิถีสุขภาวะ ประเมินและวิเคราะห์สื่อได้

รวมถึงมีความสามารถในการใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น สสส. สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย ซึ่งมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล หรือ MIDL จึงได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า CHULAVIP เพื่อให้เป็นช่องทางและพื้นที่ที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในการสร้างสมรรถนะการเท่าทันสื่อให้กับตนเอง เพื่อนำไปสู่การดูแลตนเองให้เกิดวิถีสุขภาวะที่ดีในการใช้สื่อและการดำรงชีวิตของตนเองต่อไปได้”

หลักสูตร CUVIP series “เท่าทันสื่อ ก้าวทันโลก” เป็นหลักสูตรการเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ประกอบด้วย 5 หมวดเนื้อหา 13 หัวข้อเรียนรู้ เรียนรู้ครั้งละ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย หมวดที่ 1 การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างสังคมของทุกคน ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียน โดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย หมวดที่ 2 การรู้เท่าทันสื่อเพื่อพลเมืองดิจิทัล ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียน โดยกลุ่ม Critizen หมวดที่ 3 สูงวัยเท่าทันสื่อ ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียน โดยกลุ่มคนตัวดี บริษัท ทำมาปัน จำกัด

หมวดที่ 4 การคุ้มครองจากภัยออนไลน์ ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียน โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย หมวดที่ 5 การรับมือกับข้อมูลข่าวสาร ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียน โดยโคแฟค (ประเทศไทย)

โดย คุณพลินี เสริมสินสิริ ผู้ประสานงานโคแฟค (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึงการร่วมออกแบบและจัดการเรียนในกิจกรรมครั้งนี้ว่า “หน้าที่สำคัญของโคแฟคคือการพยายามขยายเครือข่ายสร้างชุมชนเพื่อค้นหาความจริงการมาร่วมในกิจกรรม CUVIP ในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในกระบวนการที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องการค้นหาความจริงของข้อมูลข่าวสารที่ไหล่บ่าอยู่ในปัจจุบันให้เกิดขึ้นในกลุ่มประชาชนวงกว้าง ตามสโลแกนของโคแฟคที่ว่า Everyone is a Fact checker

โดยผู้เรียนจะได้เรียนกับ คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟค (ประเทศไทย) และคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท ซึ่งทั้งสองท่านจะมาแชร์องค์ความรู้ทั้งด้านวารสารศาสตร์และประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในเรื่องของการตรวจสอบข่าวลวงมานานหลายปีให้กับผู้เรียน ถือเป็นการติดอาวุธสร้าง How to ในการตรวจสอบข่าวลวงให้กับประชาชน ซึ่งหากเราสามารถทำให้คนในสังคมเข้าใจเรื่องนี้ได้มากเท่าไร ก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างภูมิคุ้มกันด้านข่าวลวงให้กับสังคมได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น”
ขณะที่ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวว่า “โดยปกติมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จะมีหลักสูตรการคุ้มครองภัยออนไลน์ในรูปแบบของการอบรมเพื่อสร้างผู้นำไปส่งต่อความรู้ด้านนี้ในชุมชน โรงเรียน สถาบันต่าง ๆ ฯลฯ ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เราจะนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาปรับเพื่อใช้สำหรับบุคคลทั่วไป เป็นคอร์สสั้น ๆ ที่หยิบประเด็นร่วมทางสังคมมาให้เรียนรู้ ประกอบด้วย 3 เรื่องหลักคือ การกลั่นแกล้งออนไลน์ (Cyberbully) การรู้ทันภัยจากการซื้อของออนไลน์ และการป้องกันข้อมูลส่วนตัวและการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาพรวมของภัยออนไลน์ การป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น จนกระทั่งถึงเมื่อเกิดขึ้นแล้ว เราจะมีวิธีดูแลจัดการทั้งร่างกาย จิตใจ หรือในบริบททางกฎหมายหรือสังคมอย่างไร เป็นหลักสูตรสั้น ๆ ครบเครื่องที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน”
สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากเข้าร่วมเรียนใน หลักสูตร CUVIP series “เท่าทันสื่อ ก้าวทันโลก” สามารถเข้าร่วมได้ดังนี้
1. ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานใหม่ ที่ http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Member-Public.php
2. ติดตามประกาศตารางวันเวลาเรียน และวันลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม CUVIP ที่ Facbook: CUVIP Project
3. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม CUVIP ที่ เว็บไซต์
http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Timetable.php
4. ก่อนวันเรียน 2-3 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม***
CUVIP ที่ Facbook: CUVIP Project หรือ โทรศัพท์ 0 2218 3920 หรือ Inbox Facbook: CUVIP Project
5. ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร หลังจบการเรียนรู้แต่กิจกรรม

 

Facebook Comments

Related post