Digiqole ad

สสว. และ 5 หน่วยงานภาคี ขับเคลื่อนการส่งเสริม MSME ทั่วประเทศ ผ่าน อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.)

 สสว. และ 5 หน่วยงานภาคี ขับเคลื่อนการส่งเสริม MSME ทั่วประเทศ ผ่าน อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.)
Social sharing
Digiqole ad

สสว. จับมือหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมกับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริม MSME ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเชิญผู้มีความรู้เกี่ยวกับ MSME ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในพื้นที่และมีจิตอาสา ร่วมเป็น “อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” หรือ อสสว.

นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า จากความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ และมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน MSME ในพื้นที่ต่าง ๆ เข้าร่วมเป็น อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.) จะส่งผลให้การส่งเสริมและสนับสนุน MSME ในพื้นที่ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจ และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริม MSME อย่างบูรณาการ

นายวิชิต นันทวรวัน ประธานคณะทำงานสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ เพื่อการปฏิบัติงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรในพื้นที่ กล่าวถึง บทบาทภารกิจของ อสสว. ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ MSME ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือเป็นพี่เลี้ยง การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือประสบการณ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ MSME รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริม SME การสร้างเครือข่าย อสสว. ในจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ อสสว. การเป็นที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน SME รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ พร้อมได้ดำเนินการจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมเป็น อสสว. เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบ SME สามารถเข้าถึงคำปรึกษาแนะนำ องค์ความรู้และประสบการณ์ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด โดยผ่านเว็บไซต์ www.อสสว.net

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กลไกและแนวทางการขับเคลื่อน อสสว. จะเป็นการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งสนับสนุนแผนส่งเสริม MSME และแผนพัฒนาจังหวัด โดยศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับ อสสว. และเชื่อมโยงมาตรการและเครื่องมือสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของ สสว. อาทิ โครงการ BDS โครงการ THAI SME-GP และ SME Access เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงมาตรการของภาครัฐ และ Platform ต่าง ๆ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการต่อไป

Facebook Comments

Related post