Digiqole ad

สสว. มุ่งมั่นในการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจ

 สสว. มุ่งมั่นในการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจ
Social sharing
Digiqole ad

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ถือไดาเปนกลไสำคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งและความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนการเติบโตในมิติต่าง ๆ ที่สำคัญ คือบทบาทด้านเศรษฐกิจ SME มีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อใหธุรกิจ SME มีความเขมแข็ง ยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวให้แข่งขันได้อย่ายั่งยืน ภายใต้การแข่งขันที่มีจำนวนมาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงองเรงสรางความเข้มแข็งทางธุรกิจที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาความสามารถของผูประกอบการ การยกระดับทักษะแรงงานสมัยใหม่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนามาตรฐาน รวมไปถึงการเข้าถึงชองทางการตลาดสมัยใหม่ทั้งในและตางประเทศ เพื่อความสำเร็จของ SME ไทยอย่างยั่งยืนดังคำกล่าวที่ว่า “สสว. เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย”

รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า “สสว. เรามีภารกิจหลักในการจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริม SME เพื่อใช้เป็นกรอบการส่งเสริม SME ของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหมซึ่งใหความสำคัญ กับการสรางผูประกอบการอัจฉริยะ, การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน, การสรางโอกาสเขาถึงตลาด, การสรางโอกาสเขาถึงขอมูล และการปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ โดยมีเปาหมายในการสรางความสามารถในการแขงขัน ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น หรือเทียบเท่านานาประเทศได้

โดยรายการ SME SECRET จับ เคล็ด รวย” ที่จะออกอากาศช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของสสว. และสื่อพันธมิตรตลอดเดือนกันยายน 2566 ถือเป็นอีก 1 ความสำเร็จของสสว. ที่เราได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นตัวอย่างความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้กับผู้ชมและผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การตลาก แชร์เคล็ดลับความสำเร็จของผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ในแวดวงธุรกิจ, การกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางกรเงินให้ตนเองและครอบครัว หรือจุดประกายให้เกิด หรือให้เห็นแนวทาง ช่องทางการทำธุรกิจใหม่ ๆ ได้ หรือแม้กระทั่ง ด้านความสนุกสนานที่เป็นสาระมาพร้อมความบันเทิงจากศิลปินดารา ที่มาร่วมเป็นสายลับจับเคล็ดรวยในรายการด้วย สิ่งเหล่านี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ได้รับชมรายการ จะสามารถนำแนวคิดต่าง ๆ ไปต่อยอดสร้างธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสมครับ”

นอกจากนี้ ยังมี โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business Development Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน โดย สสว.จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการบริการและการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น บริการด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด ฯลฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ https://bds.sme.go.th

โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่ SMEs เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามวงจรธุรกิจ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ SMEs ในการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ แบบครบวงจร เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดย สสว. ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน SME CONNEXT เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการในการทำธุรกิจของ MSME โดยSME CONNEXT เป็นหนึ่งระบบงานบริการของ SME ACCESS หรือดิจิทัล แพลตฟอร์ม e-Service เต็มรูปแบบ ในปี 2566 สสว. ได้ปรับปรุงบริการ eService ใน 8 งานบริการหลักได้แก่ 1.SME ONE ID หนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบการ เชื่อมทุกโอกาสเติบโต 2.SME CONNEXT แอปพลิเคชันเพื่อ(น)คนธุรกิจ 3.เว็บไซต์ SME ONE ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ 4.ระบบขึ้นทะเบียน THAI SME-GP มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 5.SME Academy 365 แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ รวมหลักสูตรที่ผู้ประกอบการต้องรู้ 6.โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) 7.SME COACH รวมที่ปรึกษาและบริการที่ปรึกษาออนไลน์ และ 8.ระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการภาครัฐ โดยแต่ละบริการมีรูปแบบการใช้งานและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน จึงให้ความสำคัญต่อการสื่อสารไปยังผู้ประกอบการภายใต้ธีม “โตหลายเท่า แค่เข้าถึง SME ACCESS” โดยสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SME CONNEXT เป็นช่องทางหลัก ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า 60,000 ราย

ส่วนในปี 2567 สสว. มีแผนสนับสนุนและสร้างการเติบโตให้แก่ MSME ผ่านระบบให้บริการ SME ACCESS อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยผู้ประกอบการฝ่าทุกด่านธุรกิจยุคใหม่ ด้วยการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานบริการของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การขอหรือการต่ออายุใบอนุญาตการทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

ทุกธุรกิจต้องการความสำเร็จ และทุกความสำเร็จย่อมมี SECRET ของตัวเอง ติดตามภารกิจและบริการต่างๆ ของ สสว. ได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage:Osmepสสว Application: SME CONNEXTWebsite: www.sme.go.th

Call Center: 1301

Facebook Comments

Related post