Digiqole ad

สสช. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย.67

 สสช. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย.67
Social sharing

Digiqole ad
สสช. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย. พ.ศ. 2567
ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. 2567 ซึ่งการให้บริการสาธารณะของรัฐ คือการบริการหรือกิจกรรมที่รัฐจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์ในส่วนรวม การบริการสาธารณะของรัฐจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ผู้ให้คำตอบที่ดีที่สุด คือ ประชาชนผู้รับบริการ ดังนั้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับการให้บริการสาธารณะให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกระบวนการให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม การสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ “คุณมาดี” ไปทำการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลผ่านระบบงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ ผลการสำรวจที่ได้จะเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และพัฒนาปรับปรุงการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงด้วย ดร.ปิยนุชฯ กล่าว
Facebook Comments


Social sharing

Related post