Digiqole ad

สศค. จัดงานสัมมนา FIS & FIN Forum 2023 ส่งเสริมนโยบายพัฒนาทักษะทางการเงิน

 สศค. จัดงานสัมมนา FIS & FIN Forum 2023 ส่งเสริมนโยบายพัฒนาทักษะทางการเงิน
Social sharing

Digiqole ad

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้แถลงว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีกำหนดจะจัดงานสัมมนา FIS & FIN Forum 2023 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดเชิงนโยบายของข้าราชการ สศค. เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทย พร้อมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้กล่าวปาฐกถาเปิดงาน จากนั้นจะเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของ สศค. เรื่อง “แผนที่การเงินครัวเรือนไทย: เข็มทิศการพัฒนาทักษะทางการเงิน” โดยข้าราชการรุ่นใหม่ของ สศค. ที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์การบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อนำมาสร้างดัชนีปัจจัยพื้นฐานทางการเงินเชิงพื้นที่ (Spatial Financial Fundamental Index :SFFI)

ซึ่งจะนำไปใช้ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570 และเสนอแนะนโยบายแบบชี้เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเงินการคลังให้เกิดความยั่งยืน สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ถอดรหัสแผนที่การเงินครัวเรือนไทย สร้าง Financial Well-being” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายวิทัย รัตนากร ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และนายผยง ศรีวณิช ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย โดยมีนายวารินทร์ สัจเดว เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะเสวนาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการนำผลงานทางวิชาการดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติและต่อยอดเพื่อสร้าง Financial Well-being และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนไทย

ทั้งนี้ งานสัมมนา FIS & FIN Forum 2023 จะเป็นเวทีให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนได้รับทราบถึงแนวคิดและนวัตกรรมที่จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของประชาชน และ สศค. ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้ารับชมงานสัมมนาดังกล่าวผ่านทาง Facebook Live ของ สศค. โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.fpo.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3635

Facebook Comments


Social sharing

Related post