Digiqole ad

สวนดุสิตโพลชี้ ประชาชนต้องการเยียวยาที่เท่าเทียม ระบุเงื่อนไขมากเกินไปยิ่งทำให้เหลื่อมล้ำ ยุ่งยาก ขาดประสิทธิภาพ

 สวนดุสิตโพลชี้ ประชาชนต้องการเยียวยาที่เท่าเทียม ระบุเงื่อนไขมากเกินไปยิ่งทำให้เหลื่อมล้ำ ยุ่งยาก ขาดประสิทธิภาพ
Social sharing

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สวนดุสิดโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับมาตรการ เยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ของรัฐบาล” โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 1,087 คน ระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ.64 โดยเมื่อถามว่า ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล พบว่า 50.60% ค่อนข้างพอใจ 19.69% ไม่ค่อยพอใจ

สำหรับคำถามมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ของรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจ พบว่ามีคนพึงพอใจเรื่องการลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน มากที่สุดที่ 41.58% ลดค่าน้ำ 10% 2 เดือน ที่ 40.66% คนละครึ่งขยายสิทธิเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ มีความพอใจที่ 40.20%

สิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลคำนึงในการที่จะออกมาตรการช่วยเหลือ คือเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันที่ 71.72% รองลงมาคือ ขั้นตอนการลงทะเบียนต้องไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อน ที่ 62.38% และไม่ต้องมีการลงทะเบียน/ไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนที่ 61.37%

จุดด้อยของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคือ มีเงื่อนไขมากเกินไป เกิดความเหลื่อมล้ำที่ 52.34% ขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ 33.19%

 

Facebook Comments

Related post