Digiqole ad

สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรม “สร้างฝาย ปลูกป่าและหญ้าแฝก” โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทกลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ทั้งหมดจำนวน 11 บริษัท นำคณะทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจำนวนกว่า 200 คน ร่วมทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกป่าและปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ณ        ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

โดยกิจกรรม “สร้างฝาย ปลูกป่าและหญ้าแฝก” ในครั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 800 ต้น โดยได้เลือกพันธุ์ไม้ยืนต้นที่เหมาะกับสภาพป่า อาทิ ต้นหว้า มะฮอกกานี ประดู่ ตะเคียน ยางนา นอกจากนี้ยังได้จัดสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง จำนวน 4 ฝาย พร้อมปลูกหญ้าแฝก จำนวน 30,000 ต้น ตามแนวลำธารเพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน อีกทั้งยังช่วยลดความแรงของน้ำที่ไหลบ่า ในวันกิจกรรม พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส   มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ด้วยการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นปีที่ 2 ในการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตัวเองเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งพื้นที่ชุมชนบ้านเขาใหญ่เป็นหมู่บ้าน    คชานุรักษ์ ในโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

นายคุนิฮิโกะ เซะกิ รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย กล่าวถึงกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ โครงการนี้เกิดจากเจตนารมณ์ของมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยที่เน้นย้ำถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมาตลอด 9 ปี ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน นอกจากการปลูกป่าแล้ว เรายังได้จัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และยังช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่จะได้กักเก็บน้ำไว้ใช้ ช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย

ดร. รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ได้น้อมนำแนวพระราชดำริการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขับเคลื่อนเป็นเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ซึ่งการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานะของปริมาณน้ำที่มีให้สมดุลแก่การใช้ชีวิต ตามสภาพภูมิสังคมของชุมชน สิ่งสำคัญคือความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการทำงาน เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ (พ.ศ. 2564-2565) โดยเริ่มในพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยในปี 2564 ดำเนินงานในพื้นที่ ชุมชนบ้านเขาจันทร์ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และชุมชนบ้านเนินจำปา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และปี 2565 ดำเนินงานในพื้นที่ ชุมชนบ้านเขาใหญ่ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนบ้านเขาใหญ่ในวันนี้อีกด้วย สำหรับชุมชนบ้านเขาใหญ่เป็นชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ ในโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ซึ่งดำเนินการเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่า ที่ประสบปัญหาช้างป่าออกจากป่ามาสร้างความเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน โดยการสร้างสมดุลระหว่างคนกับช้างป่า 3 ประการ ได้แก่ การอนุรักษ์พื้นที่ป่าเพื่อช้าง ทำแนวกันช้างตามธรรมชาติเพื่อคืนช้างสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และพัฒนาพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน และสุดท้ายนี้ผมหวังว่าการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนจะขยายเครือข่ายออกไปจนเกิดการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงเป็นระบบและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”

ในโอกาสนี้ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการศึกษา ต้องการจะสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีคุณภาพการศึกษาที่ดี จึงได้ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในชุมชน 2 แห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านคลองกุ่มและโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ โดยมีผู้อำนวยการและเด็กนักเรียนแต่ละโรงเรียนเป็นตัวแทนร่วมรับมอบอุปกรณ์กีฬา

Facebook Comments

Related post