Digiqole ad

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงเปิดนิทรรศการ “ด้วยรักษ์และเมตตา” โครงการประกวดจิตรกรรม “ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์” ครั้งที่ ๑

 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงเปิดนิทรรศการ “ด้วยรักษ์และเมตตา” โครงการประกวดจิตรกรรม “ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์” ครั้งที่ ๑
Social sharing

Digiqole ad

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “ด้วยรักษ์และเมตตา” โครงการประกวดจิตรกรรม “ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์” ครั้งที่ ๑ ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา โดยมีนายปัญญา วิจินธนสาร ผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน รองศาสตราจารย์วิรัญญา จิราธิกิตติ์ รองผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับเสด็จ การนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์วิรัญญา จิราธิกิตติ์ รองผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร และนายปัญญา วิจินธนสาร ผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและกราบทูลเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการประกวดจิตรกรรม “ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์” ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔๔ รายเข้ารับพระราชทานรางวัล โอกาสนี้ ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้จัดงานและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ จากนั้น เสด็จไปทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตรนิทรรศการ “ด้วยรักษ์และเมตตา” ผลงานศิลปะในโครงการประกวดจิตรกรรม “ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์” ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดแสดงอยู่ ณ อาคารหอศิลป์ทิพย์พิมาน ชั้น ๒ และชั้น ๓ ตามลำดับ

สำหรับนิทรรศการ “ด้วยรักษ์และเมตตา” เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะจากโครงการประกวดจิตรกรรม “ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์” ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นโดยหอศิลป์ทิพย์พิมาน สถานที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรมในฝีพระหัตถ์ โดยเป็นหนึ่งในโครงการตามพระดำริและสืบสานพระปณิธานใน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี “องค์สิริศิลปิน” ในการส่งเสริมสนับสนุนความสามารถด้านการสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนที่มีใจรักในงานศิลปะได้มีโอกาสแสดงทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความคิด จินตนาการ ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ในการนำเสนอผลงานของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ โดยมุ่งหมายความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ศิลปะที่มาพร้อมกับการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเพื่อประโยชน์ด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถสื่อสารกับสาธารณชนถึงสาระมุมมองต่าง ๆ ผ่านผลงานศิลปะดังพระดำรัสขององค์สิริศิลปินความว่า “ศิลปะเป็นเครื่องกล่อมเกลาชีวิตของคน”


การจัดประกวดในโครงการจิตรกรรม “ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์” ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อการประกวด “ด้วยรักษ์และเมตตา” มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน ๙๑๙ ชิ้น จากผู้ส่งผลงาน ๘๘๙ คน แบ่งตามระดับอายุการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย• ระดับอายุ ๕ – ๑๒ ปี ส่งผลงานเป็นภาพจิตรกรรมบนกระดาษ ขนาดผลงานไม่เกิน ๔๐x๖๐ เซนติเมตร มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน ๕๐๑ ผลงาน จากผู้ส่งผลงาน ๔๘๓ คน โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้รับโล่พระราชทาน เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กชายวชิรวิชญ์ บุญสวัสดิ์ จากโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ชื่อผลงาน “เลี้ยงอาหารสุนัขจรจัด”
• ระดับอายุ ๑๓ – ๑๘ ปี ส่งผลงานเป็นภาพจิตรกรรมบนกระดาษ ขนาดผลงานไม่เกิน ๔๐x๖๐ เซนติเมตร มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน ๓๕๙ ผลงาน จากผู้ส่งผลงาน ๓๕๑ คน โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้รับโล่พระราชทาน เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ กฤษณากาฬ จากโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ชื่อผลงาน “เงาสะท้อนแห่งชีวิต”
• ระดับอายุ ๑๙ – ๒๕ ปี ส่งผลงานประกวดเป็นภาพผลงาน ๒ มิติ อาทิ จิตรกรรม ศิลปะไทย เทคนิคผสม ฯลฯ บนกระดาษ บนผ้าใบ หรือวัสดุอื่น ๆ ขนาดผลงานไม่เกินด้านละ ๑๕๐ เซนติเมตร มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน ๕๙ ผลงาน จากผู้ส่งผลงาน ๕๕ คน โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้รับโล่พระราชทาน เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายพิพัฒน์ จันทร์ทิพย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อผลงาน “เปิดกะลา”

ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะขององค์สิริศิลปิน ถ่ายทอดความงดงามผ่านผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” และการขยายผลงานจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ในรูปแบบประติมากรรม และ Installation Art หรือศิลปะแบบจัดวางเพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าชมได้รู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขผ่านการชื่นชมผลงานสมดังพระปณิธานขององค์สิริศิลปินที่ทรงอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยผ่านผลงานศิลปะที่พระองค์ได้ทรงสร้างสรรค์ขึ้น พร้อมทั้งร่วมชมนิทรรศการ “ด้ ว ย รั ก ษ์ แ ล ะ เ ม ต ต า” ซึ่งจัดแสดงผลงานภาพวาดจากฝีมือเด็กและเยาวชน กว่า ๕๐๐ ผลงานจากโครงการประกวดจิตรกรรม “ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์” ครั้งที่ ๑ ได้จนถึงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๗ ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ค่าเข้าชม ๕๐ บาทต่อท่าน นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสเข้าชมฟรี สอบถามข้อมูล โทร. ๐๙๖-๘๗๙-๙๐๔๔ , ๐๙ ๖๑๔๕ ๖๒๔๙ หรือ Facebook : หอศิลป์ทิพย์พิมาน www.facebook.com/TippimarnArtGallery

Facebook Comments


Social sharing

Related post