Digiqole ad

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฯ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฯ  เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
Social sharing
Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยทรงวางรากฐานของการพัฒนาประเทศในการรณรงค์ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชน และควบคุมการเกิดโรคระบาดร้ายแรงของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่อาจเป็นพาหะนำโรคที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตมาสู่คนและสัตว์ด้วย  ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้การดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของประชาชน และเป็นสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่ง เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ถือเป็นการรณรงค์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า อันเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ  ให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จำนวนผู้เสียชีวิตและสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลงมาอย่างต่อเนื่อง

ทันทีที่ได้เสด็จถึงพื้นที่ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในครั้งนี้  ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจำนวน  4  ตัว เป็นเพศผู้จำนวน 2 ตัว และเพศเมียจำนวน  2 ตัว ภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปศุสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดอุดรธานี และมณฑลทหารบกที่ 24 ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปของสัตว์ พร้อมกับให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด และสัตว์เลี้ยงของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียงที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก  สำหรับวันนี้ มีสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนรวมจำนวน  144 ตัว และ มีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวมจำนวน 124 ตัว

นอกจากนี้ ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนที่มารับบริการในวันนี้ด้วย เพื่อนำข้อมูลไปขยายผลในชุมชนได้ทราบถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการปฏิบัติป้องกันอย่างถูกวิธี

จากความสำคัญของการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงทั้งในคนและสัตว์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการพัฒนาด้านสุขอนามัยของประเทศ และสภาพความเจริญของสังคมในการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยง ประกอบกับพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ที่ทรงมุ่งมั่นตั้งพระทัยในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ทำให้หลายภาคส่วนล้วนให้ความตระหนักถึงความปลอดภัย และร่วมกันดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการดำเนินโครงการฯ ก้าวสู่ในระยะที่ 2  มีระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี  เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ถึง 2568  การดำเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพตามแนวพระนโยบายที่ทรงกำหนดไว้ สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2573 นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไป

Facebook Comments

Related post