Digiqole ad

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่นด้านวิชาการ ประจำ ปี 2565

 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่นด้านวิชาการ ประจำ ปี 2565
Social sharing

Digiqole ad

พญ.ปรียา  กุลละวณิชย์ อดีตนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย  เลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ ที่ปรึกษาสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   ในโอกาสได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี  2565  จากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีผู้ร่วมงาน    ได้แก่      รศ.นพ รัฐพล ตวงทอง (ที่ 1 จากซ้าย) ,ผศ.พญ.มนัสมน ชัยรัชนีบูลย์ ,ศ.คลินิก นพ.อภิชาติ ศิวยาธร,ผศ.พญ.สุวิรากร ธรรมศักดิ์, และนพ.วรพล  เวชชาภินันท์  ร่วมให้เกียรติแสดงความยินดี

Facebook Comments


Social sharing

Related post