Digiqole ad

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยมอบ รางวัลผู้ผลิตรายการสื่อดีเด่น รายการเปิดฟ้า ช่อง 5(ช่วงคนละไม้คนละมือ)

 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยมอบ รางวัลผู้ผลิตรายการสื่อดีเด่น รายการเปิดฟ้า ช่อง 5(ช่วงคนละไม้คนละมือ)
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมโรงแรมหรรษา เจบี ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คุณโกสินธ์ จินาอ่อน บรรรณาธิการข่าว รายการเปิดฟ้า ช่อง 5 (ช่วงคนละไม้คนละมือ)เข้ารับรางวัลผู้ผลิตรายการสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลําบากด้วยสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ได้รับงบสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ ให้จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข่ายกับการลดพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม เสริมพลังครอบครัวคนพิการด้านการส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งเสริมพลังองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็ง และประชุมใหญ่ สามัญ ประจําปี 2566

โดยมี มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ปรึกษาสมาคมฯ กรรมการเครือข่ายภาค/เขต คนพิการทางจิตและผู้ดูแล แกนนําชมรมเครือข่าย วิทยากรและเจ้าหน้าที่ รวมจํานวน 1,940 คน คุณนุชจารี คล้ายสุวรรณ” นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศ(กล่าวว่า)โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 256 เสนอให้มอบ รางวัลให้กับ หน่วยงาน องค์กร และบุคคล ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านคนพิการ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้พิจารณาชื่อบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรรับรางวัล
(1)นายวิสิทธิ์ จันทร์สิงห์ บุคคลดีเด่นที่สนับสนุนงานองค์กรคนพิการ
(2)ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ
องค์กรดีเด่นที่สนับสนุนงานองค์กรคนพิการ
(3)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเปา
หน่วยงานดีเด่นที่สนับสนุนงานองค์กรคนพิการ
(4)องค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง
หน่วยงานดีเด่นที่สนับสนุนงานองค์กรคนพิการ
(5)นางภมริน เชาวนจินดา
บุคคลดีเด่นที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
(6)โรงพยาบาลสวนปรุง
หน่วยงานดีเด่นที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
(7)โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
หน่วยงานดีเด่นที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
(8)โรงพยาบาลบางระกำ
หน่วยงานดีเด่นที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
(9)รายการ เปิดฟ้า ช่วง คนละไม้คนละมือ
ผู้ผลิตรายการสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
(10)สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก
องค์กรดีเด่นที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ
(11)องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

หน่วยงานดีเด่นที่สนับสนุนงานองค์กรคนพิการ/องค์กร เข้ารับรางวัล นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศ(กล่าวเพิ่มเติม )โดยคณะผู้บริหารและกรรมการบริหารสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศเห็นว่า รายการ เปิดฟ้า ช่วง คนละไม้คนละมือ เป็นผู้ผลิตรายการสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะ ยากลําบากทางคณะกรรมการจึงเสนอให้รายการ เปิดฟ้าช่วง คนละไม้คนละมือเข้ารับรางวัล ในครั้งนี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post