Digiqole ad

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดชิงทุน ระดับป.ตรี – ปวช.85ทุน ปี 66

 สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดชิงทุน ระดับป.ตรี – ปวช.85ทุน ปี 66
Social sharing
Digiqole ad

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 กรกฎาคม นี้ 

          สมาคมเพื่อนชุมชน สานต่อเจตนารมณ์หนุนเยาวชน จ.ระยอง ศึกษาต่อ เดินหน้ามอบทุนการศึกษา“ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน ปีที่ 5” และ “ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ปีที่ 13” สำหรับเยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยองตามเกณฑ์ที่กำหนด เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. และในระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 85 ทุน มีมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน  ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี อีกทั้งยังมีบริษัทสมบทร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน อีก 12 บริษัท เปิดเผยว่า ในปี 2566 สมาคมเพื่อนชุมชนยังคงมีเป้าหมายในการเสริมสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้กับคนในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง  ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าสู่ ระบบการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมอบทุนให้กับเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6  เพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ “ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ปีที่ 13” ชิงทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 40 ทุน ทุนละ 70,000 บาท   และเปิดรับสมัครเยาวชนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอรับทุนระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ “ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน ปีที่ 5” จำนวนทั้งสิ้น 45 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ซึ่งโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานี้ถือเป็นอีกหนึ่งภาระกิจของสมาคมเพื่อนชุมชน ที่ต้องการยกระดับชีวิตเยาวชนของจังหวัดระยองให้กลับมาอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิด มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดระยองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สำหรับการเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม โครงการ“ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน ปีที่ 5” เยาวชนที่ยื่นใบสมัครต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย ต้องศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 ในสถาบันศึกษาภาครัฐ ที่อยู่ในพื้นที่ จ.ระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน จ.ระยอง ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.1-ม.3 ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 2.70 โดยโครงการดังกล่าวครอบคลุมในประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 2. สาขาวิชาช่างยนต์ 3. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 4. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 6. สาขาระบบราง 7. สาขาเมคคาทรอนิกส์ 8. สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 1. สาขาวิชาเทศโนโลยีสารสนเทศ 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3. สาขาวิชาการบัญชี 4. สาขาโลจิสติกส์ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1. สาขาวิชาการโรงแรม

            สำหรับโครงการมอบทุนปริญญาตรี ผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ในปีการศึกษา 2565 จากโรงเรียนใน จ.ระยอง เท่านั้น 2. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.ระยอง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร และ 3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยคณะ/สาขาที่เปิดได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 12 สาขา

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดได้จากแผ่นประชาสัมพันธ์ หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมเพื่อนชุมชน www.community.or.th หรือ Facebook เพื่อนชุมชน หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์  038-685666

Facebook Comments

Related post