Digiqole ad

สมาคมสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศ ไทยในพระราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการฯ

 สมาคมสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศ ไทยในพระราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการฯ
Social sharing
Digiqole ad

อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายดอกแก้วกัลยา สมาคมสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศ ไทยในพระราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ตึกนวมหาราช ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดอกแก้วกัลยาให้เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการ และมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาให้คนพิการ เพื่อให้มีรายได้ มีอาชีพเลี้ยงตนเอง โดยมี รตท.ดร.มนัส โนนุช พ.ต.อ.ดร.อัครพล บุณโยบัษฏัมภ์ วินา นิติตะวัน มนวิภา ประชัญคดี และหน่วยงานราชการ เอกชนมาร่วมประชุมมากมาย

Facebook Comments

Related post