Digiqole ad

สมศ. จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา” นำผลการประเมินฯไปใช้ ในรูปแบบออนไลน์

 สมศ. จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา”  นำผลการประเมินฯไปใช้ ในรูปแบบออนไลน์
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ขอเชิญชวนสถานศึกษาร่วมกิจกรรม “สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนา ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ในรูปแบบออนไลน์หน้าเฟซบุ๊กเพจ สมศ. https://www.facebook.com/onesqa

Facebook Comments

Related post