Digiqole ad

“สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง” เดินหน้าลุยร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม

 “สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง” เดินหน้าลุยร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม
Social sharing

Digiqole ad

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำแก่เด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ในการมีส่วนร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนางสาวนูรียัน นิเต๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ทั้ง 10 อำเภอ ๆ ละ 10 คน รวม 100 คน เจ้าหน้าที่ ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 10 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566


นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า เด็กและเยาวชน คือทรัพยากรทุนมนุษย์ที่กำลังเติบโต เป็นผู้ใหญ่ในอนาคต การวางรากฐานให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถือเป็นการเริ่มต้นของการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ประกอบด้วยเก่ง ดี มีสุข รวมทั้งต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนพึงมี และการมีจิตสาธารณะ (จิตอาสา) เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดตรังมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเป็นนักสังคมสงเคราะห์น้อย เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์น้อย (อพม.) และสิ่งสำคัญคือให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดตรัง มีภาวะความเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมทั้งทำหน้าที่สอดส่องดูแลผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชน หรือต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการทำหน้าที่ประสานส่งต่อข้อมูลแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเอง

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับกิจกรรมวันนี้ถือเป็นวัคซีนที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดตรัง ในฐานะตัวแทนแกนนำของโรงเรียน หรือแกนนำของเด็กและเยาวชน ขอให้นักเรียนทุกคนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ตามศักยภาพที่น้องๆ ทุกคนมีในชุมชนของตนเอง หรือชุมชนใกล้เคียงต่อไป

ทั้งนี้ พม.ตรัง พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook Comments


Social sharing

Related post