Digiqole ad

สภาพัฒน์ เปิดเวทีชวนทุกคปล่อยของ โชว์ไอเดีย “Thailand’s SDGs Hackathon”

 สภาพัฒน์ เปิดเวทีชวนทุกคปล่อยของ โชว์ไอเดีย “Thailand’s SDGs Hackathon”
Social sharing
Digiqole ad

สภาพัฒน์ เปิดเวทีชวนทุกคปล่อยของ โชว์ไอเดียสุดเจ๋งกับ “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน” ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท!!!

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดวีดิทัศน์สั้น (Short Video) ความยาวไม่เกิน 1 นาที ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยให้ประชาชนร่วมแสดงออก เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน SDGs ในสังคมไทย พร้อมชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 มกราคม 2567

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
– นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญและอาชีพ
– นักศึกษา และเยาวชน ประชาชนทั่วไป

กติกาการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องทำวีดิทัศน์สั้นเนื้อหาเกี่ยวกับ SDGs ความยาวไม่เกิน 1 นาที จำนวน 1 ชิ้น
2. ผู้ประกวดจะต้องส่งเอกสารข้อมูลเบื้องต้นประกอบวีดิทัศน์ SDGs ประกอบไปด้วย ชื่อทีม ชื่อ สมาชิก และแนวคิดในการทำวีดิทัศน์สั้นเนื้อหาเกี่ยวกับ SDGs ไม่เกิน 300 คำ จำนวน 1 ชิ้น
3. ผู้เข้าประกวดจะต้องเลือกความสอดคล้องของผลงานกับสาระสำคัญตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยในแบบฟอร์มการสมัครจะต้องระบุความสอดคล้องของผลงานกับ SDGs ใน 5 มิติทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย

หมายเหตุ: 5 มิติ (5Ps) ประกอบด้วย 1) มิติด้านสังคม (People) 2) มิติด้านเศรษฐกิจ (Prosperity) 3) มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) 4) มิติด้านสันติภาพและสถาบัน (Peace) และ 5) มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)
4. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้ในประเภทบุคคลหรือกลุ่ม ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น โดยสามารถส่งได้ในนามกลุ่ม จะมีสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คน ทั้งนี้ หากได้รับรางวัล โล่และเงินรางวัล จะมอบให้ตามประเภทรางวัลที่ระบุไว้ในข้อ 6 โดยโล่รางวัลจะมอบให้ผู้ได้รับรางวัลผลงานละ 1 ชิ้น และประกาศนียบัตรจะมอบให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นรายบุคคล
5. 1 บัญชีผู้ใช้งานสามารถส่งผลงานได้ 1 ครั้งเท่านั้น และผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับรางซ้ำได้มากกว่าคนหรือกลุ่มละ 1รางวัล
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมแคมเปญที่สร้างขึ้นในแพลตฟอร์ม TikTok พร้อมลงทะเบียนตามแบบฟอร์มยื่นส่งผลงานเข้าประกวด และติด #ThailandsSDGsHackathon #ระดมความคิดพิชิตความยั่งยืน โดยผู้ส่งผลงานจะต้องเปิดบัญชี TikTok เป็นสาธารณะ
7. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผู้จัดทำผลงานด้วยตนเอง และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดผลงานผู้อื่น รวมถึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ถูกถ่ายทำให้สามารถเผยแพร่ผลงาน โดยไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) หากพบว่ามีการร้องเรียนหรือพิสูจน์ได้ภายหลังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมิใช่ของผู้ส่งผลงานหรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกคืนรางวัลที่ได้รับไปแล้วหรือตัดสิทธิ์ นอกจากนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหากมีการดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำดังกล่าวด้วยตนเอง
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดอื่นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ ภายในสมาคม ชมรม หรือองค์กรใด
9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์กับหน่วยงานใด ๆ
10. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเก็บต้นฉบับไว้ หากคณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัย สามารถให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงผลงานต้นฉบับได้
11. หากพบว่าผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนด คณะกรรมการสามารถใช้อำนาจในการตัดสิทธิ์ผลงานนั้น โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
12. สศช. สามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ
13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้แนบไว้ในใบสมัครแล้ว
14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ สศช. หรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 22 มกราคม 2567

เกณฑ์การให้คะแนนและขั้นตอนการตัดสิน
การให้คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ความสอดคล้องของสาระสำคัญเกี่ยวกับ SDGs 40 คะแนน
2. รูปแบบการนำเสนอ 40 คะแนน
: รูปแบบการสื่อสารและการนำเสนอ 10 คะแนน
: การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 10 คะแนน
: การสื่อสารชัดเจน เข้าใจง่าย 10 คะแนน
: ความน่าสนใจและสนุกสนานของผลงาน 10 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน

ขั้นตอนการคัดเลือกและตัดสิน โดยการแข่งขันจะมีทั้งหมด 3 รอบ
• การคัดเลือกรอบที่ 1 คัดเลือกผลงานที่เข้ารอบจำนวน 10 ชิ้น
(รวมทั้งประเภทบุคคลและกลุ่ม)
• การฝึกอบรม จำนวน 2 วัน
• การนำเสนอผลงานและประกาศรางวัล จำนวน 1 วัน

กำหนดการ
– เปิดรับสมัคร 5 มกราคม 2567 – 22 มกราคม 2567
– ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 26 มกราคม 2567
– การฝึกอบรม จำนวน 2 วัน 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567
– นำเสนอวีดิทัศน์สั้นความยาว 1-3 นาที 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านช่องทางออนไลน์
– กิจกรรมเสนอผลงานและประกาศรางวัล 17 กุมภาพันธ์ 2567
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการคัดเลือก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
สมัครออนไลน์ได้ที่
• Website: https://sdgs.nesdc.go.th/
• Google Forms

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
• Facebook: NESDCfan
• TikTok: @thailandssdgs.nesdcfan

Facebook Comments

Related post