Digiqole ad

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล… ระดมทุน สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการ

 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล… ระดมทุน สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการ
Social sharing
Digiqole ad

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ระดมทุน สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วกับ มูลนิธิพระมหาไถ่พื่อพัฒนาคนพิการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน พร้อมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สู่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เผย เพื่อส่งเสริมแลพิทักษ์สิทธิด้านกหมายแก่คนพิการประกาศขอวามอนุเคราะห์จากผู้มีจิตกุศลร่วมสนับสนุนการแข่งขันส่งทีมเข้าร่วมการข่ขันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ซึ่งจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ี่ 5 .ย.นี้ Blu-O Rhythm & Bowl ร์ ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน สนใจสมัครและโอนเงินช่วยเหลือผู้พิการได้ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้ที่  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 342-3-04066-0 ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 089 9367598  

ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ูปถัมภ์ ร่วกับมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ เห็นควรให้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งกุศล ชิถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.วิเชียร ชุบไธสง ยก พระูปถัมภ์ ยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สู่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อส่งเสริมแลพิทักษ์สิทธิด้านกหมายแก่คนพิการ และเพื่อให้กาแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลบรรลุวัตถุประสงค์คณผู้จัดการแข่งขันขอความกรุณาท่านสนับสนุนจัดการแข่งขัน และส่งทีมเข้าร่วมข่ขัน

ทั้งนี้ ารแข่งขัจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-14.00 น. Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 4 โดยจะเปิดซ้อมก่อนการแข่งขัน 5 นาที สำหรับค่าสมัครแบ่งเป็น 2 ปรคือ ทีมกิตติมศักดิ์ทีมละ 8,000 บา และีมทั่วไปทีมละ5,000 บา ซึ่งรูปแบบารแข่ขัน จัดแข่งขันทีมละ 3 คนๆละ 3 เกมส์ส่วนะเภทกาข่ขันนั้นจะแบ่งออกเป็น 1.ปรทีมละ3ไม่จำกัดเพศอายุ 2.ททีมแปรบุ โดยมีกติกาการแข่งขันคือ
1. ข่ขันปร ทีมละ 3 กม 2. ข่ขันพินล้ม เหลือคู่เป็น STRIKE  เหลือคี่เป็น SPARE (*ณีลูกตกราง คิดคะแนนเป็น0) 3. ข่ขัน 3 เกม นับคะแนนพินล้มสูงสุด (*กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาเกมสุดท้ายเป็นเกมตัดสิน) 4.ม่มีการฟาล์วในระหว่างแข่งขันและ5.ตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

ด้านวัลกข่ขันแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ ะเภททีม จะได้รับถ้วยวัลเกียรติยศจ .วิเชียร ชุบไธสง ยกยความ นพรบรมราชูปถัมภ์ วัลชนะลิศ ะเภททีม ถ้วัเกียรติย สุนทรยั เลขาธิการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประเภทบุคคลชนะเลิศสามเกมสูงสุดจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายสัญญาภัชระ สามารถ  อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความฯ  

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอื่นๆ อาทิ ชนะลิศอันดับ1 ชนะลิศเกเดียวสูสุดชนะลิศอันดับ1 ชนะเลิศสุภาพบุรุษ สามเกมสูงสุด ชนะลิศอันดับ1 ชนะเลิศสุภาพสตรี สามเกมสูงสุด รองชนะเลิศอันดับ 1รวมทั้งวัลบู้บี้ นอกจากนี้ยังมีของวัลล่นเหว่างข่ขัน อาทิ บริการเครื่องดื่ม Soft Drink สิร์ฟ อดและอาหารด้วย รวมทั้งมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เป็นต้น

ทางด้าน อาจารย์สัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและประโยชน์สาธารณะ ซึ่มีวัตถุประสงค์ และภารกิจร่วมกัน 4 อย่างคือ 1.)พัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และทำให้สิทธิคนพิการเป็นจริงตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right of People with Disability, CRPD) 2.) เชิญชวนคนพิการทั่วประเทศเข้าใช้บริการ 1479 สายด่วนคนพิการ และ NiNa 1479Platform เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายบุคคลในทุกด้านและทุกมิติ 3.) ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและปฏิบัติงานทางคดี ให้แก่คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการ รวมถึงการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย 4.)รณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สังคมรับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและคนพิการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามขอบเขตข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ทั้งสองฝ่ายจะตั้งคณะทำงานเพื่อทำงานร่วมกัน จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงนประจำปี โดยใช้งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรของแต่ละฝ่ายตามภารกิจหลัก ทั้งนี้อาจร่วมกันเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนการแข่งขันและส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ได้ที่ สภาทาม ะบราชูถัมภ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สามารถโอนเงินค่าสมัครได้ที่ ชื่อบัญชีมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 342-3-04066-0 ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณทรงศักดิ์ รีฮุง โทร. 089 9367598 คุณทิพยุดา ขุนฤทธิ์ โทร. 098 2282996 และคุณพิมพ์ปวีณ์ ยอดสิงห์ โทร. 086 3278803

 

 

Facebook Comments

Related post