Digiqole ad

สภาทนายความฯ ร่วมลงนามกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายฯ กับคนพิการฯ

 สภาทนายความฯ ร่วมลงนามกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายฯ กับคนพิการฯ
Social sharing
Digiqole ad

สภาทนายความร่วมลงนามกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายฯ กับคนพิการฯ

ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่  เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและปฏิบัติงานทางคดี คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการ รวมถึงการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้ทางกฎหมาย พัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายบุคคลในทุกด้านและทุกมิติ และทำให้สิทธิคนพิการเป็นจริงตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right of People with Disability, CRPD) อีกทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภารกิจหลัก ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติต่อไป รวมทั้งให้สังคมรับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและคนพิการณ ห้องประชุม สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนคนพิการทั่วประเทศใช้บริการ 1479 สายด่วนคนพิการ และ NiNa 1479 Platform

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Related post