Digiqole ad

สภากาชาดไทย เปิดโครงการตามรอยสภานายิกา สภากาชาดไทย“อาสาสมัคร สร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก” และปล่อยขบวน“อาสาสมัครกาชาด เพื่อกาชาด เพื่อชุมชน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ

 สภากาชาดไทย เปิดโครงการตามรอยสภานายิกา สภากาชาดไทย“อาสาสมัคร สร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก” และปล่อยขบวน“อาสาสมัครกาชาด เพื่อกาชาด เพื่อชุมชน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ
Social sharing
Digiqole ad

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดโครงการตามรอยสภานายิกา สภากาชาดไทย“อาสาสมัคร
สร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก” และปล่อยขบวน“อาสาสมัครกาชาด เพื่อกาชาด เพื่อชุมชน”
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา สภากาชาด
ไทย และเพื่อให้อาสาสมัครกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่าง
เหมาะสม ในชุมชน สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดทำโครงการตามรอย
สภานายิกา สภากาชาดไทย “อาสาสมัครสร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก” ระหว่างวันที่ 15-16
พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย และพื้นที่ชุมชนปากคลองอ่าวระวะ ตำบลแหลมกลัด
อำเภอเมือง จังหวัดตราด

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด เปิดเผยว่า จังหวัด
ตราดเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีหรือที่เรียกว่าฝน 8 แดด 4 จึงส่งผลให้เกิดพื้นที่น้ำท่วมขังและเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค ส่งผลกระทบให้ประชาชนประสบปัญหาความเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ก่อให้เกิดความสูญเสียถึงชีวิต เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
ครอบครัว และสูญเสียเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศ จากปัญหาดังกล่าว กอปรกับภารกิจหลักของ
สภากาชาดไทยที่ว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จึงนับเป็นหัวใจหลักที่สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด
ให้ความสำคัญและนำมาซึ่งการจัดทำโครงการตามรอยสภานายิกา สภากาชาดไทย “อาสาสมัครสร้างสรรค์ชุมชน
รอดพ้นไข้เลือดออก” เพื่อมีส่วนร่วมให้ปัญหาไข้เลือดออกได้รับการแก้ไขด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครกาชาดในพื้นที่และประชาชนในชุมชนทุกช่วงวัย อันจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่
สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้คนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่นำ
ความมั่นคงมาสู่ประเทศได้อย่างเข้มแข็งในอนาคต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 505 คน จาก 10
สถานศึกษา ร่วมทำกิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย การเข้าค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน บรรยายให้ความรู้เรื่อง
กาชาดและบทบาทหน้าที่การเป็นอาสาสมัครกาชาด การใช้งานแอปพลิเคชั่นอาสาสมัครกาชาด ความรู้เรื่องการ
ป้องกันไข้เลือดออกจากวิทยากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด การเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ตามรอยสภา
นายิกาสภากาชาดไทย การปฐมพยาบาลทั่วไป CPR และการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บจากสัตว์มีพิษ การ
แสดงบทบาทสมมุติ การเป็นมัคคุเทศก์อาสาสมัครกาชาด โรคไข้เลือดออก และการสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน
ตลอดจนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการนำความรู้ที่ได้รับจากค่ายไปสร้างคุณค่าแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนปาก
คลองอ่าวระวะ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ในการจัดโครงการดังกล่าวนี้สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ได้รับเกียรติจาก นายเตช บุนนาค
เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ด้วยการ เปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย และปล่อยขบวน
“อาสาสมัครกาชาด เพื่อกาชาด เพื่อชุมชน”เพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สำหรับชุมชนต่อไป
โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1.บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุน อาท พลัส ยาจุดกันยุง กลิ่นมะกรูด และอาท เจ็ท วอเตอร์ เบส1 ไร้สารแต่งกลิ่น และหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น ไคเทคิการ์ด
2.องค์การเภสัชกรรม ให้การสนับสนุน ทรายอะเบท
3.บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด ให้การสนับสนุน น้ำลำไยแบบอัดก๊าซ

 

Facebook Comments

Related post