Digiqole ad

สพอ. มจพ. จัดอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สำหรับผู้ใช้งานระบบ OCSB e-Service Portal

 สพอ. มจพ. จัดอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สำหรับผู้ใช้งานระบบ OCSB e-Service Portal
Social sharing

Digiqole ad

นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สำหรับผู้ใช้งานระบบ OCSB e-Service Portal ภายใต้โครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกลางสำหรับการให้บริการออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม แก่บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ OCSB e-Service Portal ในการลงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และการให้บริการออนไลน์

โดยได้รับเกียรติจาก นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และนายสุวิน ชัยวัง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Startup Center) ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

Facebook Comments


Social sharing

Related post