Digiqole ad

สพพ. เข้าร่วมพิธีเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด)

 สพพ. เข้าร่วมพิธีเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด)
Social sharing
Digiqole ad

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด)

ในโอกาสที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อย่างเป็นทางการ โดยภารกิจระหว่างการเยือนได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) ร่วมกับนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ในพิธีดังกล่าว ผู้อำนวยการ สพพ. ได้นำเรียนความเป็นมาและบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) ตลอดจนพาเยี่ยมชมอาคารสถานีและรางรถไฟ รวมถึงได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดผ้าแพรป้ายสถานีเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือที่ สพพ. ให้กับ สปป.ลาว ในการก่อสร้างทางรถไฟจากสถานีท่านาแล้ง-สถานีเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) พร้อมทั้งการก่อสร้างย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard: CY)
อาคารสำนักงานกรมรถไฟ และอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ตลอดจนงานระบบอาณัติสัญญาณและงานจุดตัดทางรถไฟ ในวงเงิน 1,650 ล้านบาท เพื่อทำให้การคมนาคมขนส่งระบบรางระหว่างไทยกับ สปป.ลาว มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้า เกิดการลงทุนต่อเนื่อง และสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว

Facebook Comments

Related post