Digiqole ad

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Digital Literacy สำหรับครูปฐมวัยนำสู่การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยผ่านการขับเคลื่อนนวัตกรรมเด่นเขตพื้นที่ แบบ PSWIM

 สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Digital Literacy สำหรับครูปฐมวัยนำสู่การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยผ่านการขับเคลื่อนนวัตกรรมเด่นเขตพื้นที่ แบบ PSWIM
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) เป็นประธานเปิด“การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Digital Literacy สำหรับครูปฐมวัย” โดยมี ทีมวิทยากรได้แก่ ดร.เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดร.จิระภา ธรรมนำศีล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน ฯ และครูปฐมวัยโรงเรียนเครือข่ายซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกศูนย์เครือข่าย จำนวน 43 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม ฯ

นายไพทูรย์ กล่าวว่า ด้วยเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ร่างกายและสมองอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโต การจัดประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับลักษณะของเด็กในวัยนี้ คือการลงมือกระทำ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ได้มีโอกาสเลือก ตัดสินใจ ใช้ภาษาที่สื่อความหมาย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตามทักษะในศตวรรษที่ 21

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จึงได้ดำเนินการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยผ่านการขับเคลื่อนนวัตกรรมเด่นเขตพื้นที่ แบบ PSWIM (อ่านว่า พีสวิม) ได้แก่ Project Approach, STEM Education, Whole Language, Integrate และ Montessori ที่พัฒนาตามกระบวนการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนต้นแบบ 15 โรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา ปัจจุบันสามารถเป็นแบบอย่างสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และในปีการศึกษา 2566 ได้ดำเนินการขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกศูนย์เครือข่าย จำนวน 43 โรงเรียน โดยการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา Digital Literacy สำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนเครือข่าย ให้มีสมรรถนะสำคัญนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ เชิงรุก ตามนวัตกรรมเด่นที่สนใจ นายไพทูรย์ กล่าวทิ้งท้าย

 

Facebook Comments

Related post