Digiqole ad

สนับสนุนแก้ไขกฎหมายประมง

 สนับสนุนแก้ไขกฎหมายประมง
Social sharing
Digiqole ad
พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นอย่างเร่งด่วนในยุครัฐบาล คสช. โดยไม่ได้รับฟังความเห็นของประชาชนและไม่ผ่านการกลั่นกรองจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง รัฐบาลให้เหตุผลเพียงต้องการจะแก้ไขปัญหาการประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (IUU Fishing) ภายหลังประเทศไทยได้รับใบแจ้งเตือนจากสหภาพยุโรป
การออกกฎหมายอย่างเร่งรีบและขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความเดือดร้อนต่อผู้ที่ถูกกฎหมายบังคับใช้โดยตรงอย่างไม่เป็นธรรม ผู้ประกอบการหลายคนต้องละทิ้งอาชีพ เรือประมงหลายพันลำถูกจอดทิ้ง สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ตลอดจนทรัพยากรสัตว์น้ำ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี
.
วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร จึงมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก. การประมงฯ ฉบับดังกล่าว โดยมีการเสนอร่างฯ มาจากหลายพรรคการเมืองรวมทั้งพรรคก้าวไกล
.
สส. พรรคก้าวไกลหลายคนร่วมอภิปรายถึงเนื้อหาสาระสำคัญที่ร่างฯ ของพรรคก้าวไกล มีความแตกต่างจากร่างฯ ฉบับอื่น สามารถแก้ไขปัญหา คืนชีวิตให้พี่น้องชาวประมง หลังจากไม่ได้รับความเป็นธรรมมายาวนานเกือบทศวรรษ
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post