Digiqole ad

ประชุมสถิติทางการเพื่อการพัฒนาประเทศ

 ประชุมสถิติทางการเพื่อการพัฒนาประเทศ
Social sharing
Digiqole ad

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุม “สถิติทางการ เพื่อการพัฒนาประเทศ” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของข้อมูลในยุคดิจิทัล”


ซึ่งแสดงถึงความสำคัญของข้อมูลที่ปัจจุบันจะทวีความสำคัญมากขึ้น โดย ดีอีเอส ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) ที่จะเป็น Platform กลางสำหรับให้บริการข้อมูล เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

โดยมี ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การจัดทำสถิติทางการให้เป็นไปตามแผนกำหนดความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และส่งเสริมการจัดทำชุดข้อมูลสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog)

 

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากประธานอนุกรรมการสถิติ ๓ คณะ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สถิติทางการสำคัญอย่างไร ใครใช้ประโยชน์” ซึ่งประกอบด้วย ดร.สมชัย จิตสุชน (ด้านสังคม) ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (ด้านเศรษฐกิจ) และดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ร่วมสะท้อนมุมมองจากการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในการคัดเลือกสถิติทางการ (Official Statistics: OS) ที่มีความสำคัญต่อการนำเสนอสถานการณ์ของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในการจัดทำนโยบาย แผนงาน ติดตาม ประเมินผล และตัดสินใจในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศ โดยใช้แนวคิด Demand-Driven ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาบรรยายเรื่อง “ข้อมูลสถิติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ”


การประชุมครั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสถิติทางการนำชุดข้อมูลสถิติทางการขึ้นบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐร่วมกัน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการใช้งาน

Facebook Comments

Related post