Digiqole ad

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และบัณฑิต วิทยาลัย ม.จร มอบงานวิจัย นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนาให้กับกรมศิลปากร

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และบัณฑิต วิทยาลัย ม.จร มอบงานวิจัย นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนาให้กับกรมศิลปากร
Social sharing
Digiqole ad

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบงานวิจัย เรื่องนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในบริบทพระพุทธศาสนา ให้กับกรมศิลปกร มุ่งหวังเป็นสื่อการเรียนรู้หลักฐานทางโบราณสถาน ผ่านปรัชญาความคิดในแง่ของบริบทพระพุทธศาสนา งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สกสว.

โดยมี นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รับมอบงานวิจัยจาก คณะวิจัย นำโดย ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณารักษาโฉม อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำหรับงานวิจัยดังกล่าว เป็นงานวิจัยผ่านโบราณสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์ ทั้งสี่แห่งของประเทศไทย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

โดยศึกษาแนวคิดหลักพุทธปรัชญา ในบริบทพระพุทธศาสนา ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะประกอบไปด้วย ข้อมูลที่เป็น E-Book รูปเล่มการวิจัยที่เป็นเอกสารตลอดจนถึงคลิปวิดีโอในรูปแบบสารคดีจำนวน 27 ตอน โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษา ตลอดถึงผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า ต่อไป

 

Facebook Comments

Related post