Digiqole ad

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฯ

 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฯ
Social sharing
Digiqole ad

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลัยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปหล่อ พระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พิธีสักการะศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานบริหารอาวุโส เป็นประธานในพิธี ฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมนำเหล่าคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ สร้างคุณประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาติตลอดมา

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นขัตติยนารีผู้ทรงพระปรีชาสามารถและมีพระจริยวัตรอันงดงาม เปี่ยมล้นไปด้วย    พระเมตตา โดยทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งปวง เพื่อประเทศชาติด้วยพระวิริยอุตสาหะอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ และการสาธารณสุข ตลอดจนการสนับสนุนงานทางวิชาการ ที่มุ่งนำความก้าวหน้าวิทยาการสมัยใหม่ระดับสากลเพื่อผลิต และพัฒนาบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ อันนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาประเทศคือ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทย  

ทั้งนี้ นับเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ ที่ทรงมุ่งมั่นวางรากฐานการดำเนินงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย การป้องกัน และรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการนำความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงชนชาวไทยสืบไป

Facebook Comments

Related post