Digiqole ad

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ผลลัพธ์แห่งการให้…จากน้ำใจสู่การให้ชีวิต

 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ผลลัพธ์แห่งการให้…จากน้ำใจสู่การให้ชีวิต
Social sharing

Digiqole ad

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ผลลัพธ์แห่งการให้…จากน้ำใจสู่การให้ชีวิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลรัฐมุ่งผลิตบุคลากรการแพทย์ที่มีศักยภาพโดดเด่นและมีความรู้ความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ต่าง ๆ ของโลกที่ไม่แน่นอน “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหนึ่งในวิทยาเขตการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีเอกลักษณ์ในการดำเนินการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีปรัชญาของ “ชีวิตวิทยาเขต” (Campus life) บนพื้นที่ประมาณ 319 ไร่ ประกอบด้วย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย (ซึ่งหลักสูตรนี้ มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย) และพื้นที่ในการสนับสนุนชีวิตวิทยาเขตรวมกว่า 400,000 ตารางเมตร พันธกิจหลักในการผลิตแพทย์และบุคลากรทางแพทย์ ระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกแถบเขตปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคตะวันออกของประเทศ อันเป็นพื้นที่ ๆ มีความหนาแน่นของประชากรจำนวนมาก

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตั้งอยู่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนผ่าน “โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ให้บริการผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 1,000,000 รายต่อปี และผู้ป่วยในประมาณ 17,000 รายต่อปี โดยเน้นให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นต้นแบบในการรักษาที่ได้มาตรฐาน
แก่ผู้ป่วย ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงทุติยภูมิ เน้นการส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสาธารณสุข ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์ให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น ในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด–19 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ได้ทำหน้าที่เป็นด่านสำคัญของการดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่ส่งต่อมาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรการแพทย์ทุกสาขาวิชาทั้งวิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตจักรีนฤบดินทร์ จึงสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มกำลัง

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ถือกำเนิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาทบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราช-ประสงค์ให้มีสถานพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ จึงจัดตั้งสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อบริการประชาชนในแถบจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น และขยายความสามารถในการรองรับผู้ป่วยให้ได้มากขึ้น สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ถูกสร้างให้เป็น ‘โรงเรียนแพทย์ในฝัน’ เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล บนพื้นที่ทั้งหมด 319 ไร่ ซึ่งใหญ่กว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์พญาไทถึง 10 เท่า โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกไปรับใช้ประชาชนทั่วประเทศ และเป็นพื้นที่ที่ทำให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข โดยหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มีการปรับหลักสูตรถึง 3 ครั้ง โดยให้นักศึกษาเขามามีส่วนร่วมในการปรับหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความต้องการของตนเอง (Personalized Curriculum) ในบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน พร้อมสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่ดี”

ในส่วนของการศึกษาวิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มีการบริหารจัดการให้เกิดชีวิตวิทยาเขต (Campus life) ที่สนับสนุนพันธกิจการศึกษาและวิจัยในลักษณะการศึกษาร่วมกันของ 4 หลักสูตร (Interprofessional education : IPE) ครอบคลุมถึงการเรียนการสอน การใช้ชีวิตและมีกิจกรรมร่วมกัน ทั้งในและนอกเวลา โดยได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการแพทย์เข้ามาในหลักสูตรการเรียนการสอน มุ่งเพิ่มความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพในการให้ความรู้อย่างบูรณาการ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตวิญญาณในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้ใกล้ชิดกับผู้คนในชุมชน รวมถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมสายงานที่มีหลากหลายบทบาทอาชีพ เพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ

รศ. นพ. วิชาญ โชคธนะศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ กล่าวว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริการรักษาพยาบาล การศึกษาวิจัย การบริการวิชาการและรับผิดชอบต่อสังคม และการสืบสานศิลปะวัฒนธรรม สำหรับการรักษาพยาบาล ปัจจุบันโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์รองรับผู้ป่วยนอกวันละประมาณ 1,000 คน ในขณะที่เรามีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้กว่า 3,000 คน ต่อวัน ในส่วนของการศึกษาวิจัย มีศูนย์การเรียนรู้ 1 และ 2 หรืออาคารพรีคลินิก ซึ่งรองรับการเรียนการสอนของทั้ง 4 หลักสูตร ซึ่งได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และหลักสูตรความผิดปกติของการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย การออกแบบสถาบัน รวมทั้งโรงพยาบาล เน้นให้ตอบสนองต่อการศึกษาวิจัย และ Campus Life (ชีวิตวิทยาเขต) ซึ่งก็คือการใช้ชีวิตร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร และบุคลากรทางการแพทย์ มีแอปพลิเคชัน “C Life” หรือ “CNMI Life” ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการบริหารจัดการ และการดำเนินชีวิต อาทิเช่น การจองห้องประชุม การจองรถรับส่ง การจองสนามกีฬาและศูนย์ฟิตเนส ในพื้นที่อาคารสันทนาการ เป็นต้น เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเอื้อต่อการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ และสามารถเป็นที่พึ่งให้สังคมได้อย่างดียิ่ง”

การก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นี้ มุ่งจะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสิ่งแวดล้อมและภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และจินตนาการอย่างเต็มที่ ภายใต้กรอบแนวคิด 4E ดังนี้
•Education reform เป็นการสร้างโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะปฏิรูประบบการศึกษาและปฏิรูปหลักสูตรใหม่ ซึ่งจะสามารถทำได้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในสถานที่ใหม่ร่วมกับกรอบแนวคิดใหม่
•Excellent living and working condition คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากร นักศึกษา และผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานพร้อมสรรพ ทั้งศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สุด มีระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายครอบคลุมทั้งบริเวณ มีการออกแบบหอพักให้มีความน่าอยู่ โล่ง โปร่ง ไม่แออัดและใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีอาคารนันทนาการเพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกาย เพื่อให้ครูและศิษย์อาศัยอยู่ใกล้ชิดกันอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นชุมชนของปัญญาชน และเป็นแหล่งเพาะบ่มปัญญาและการเรียนรู้อย่างแท้จริง
•Environmental friendly ภูมิสถาปัตยกรรมของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เน้นความเป็นมิตรและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม เช่น มีการบำบัดน้ำเสียและนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ การจัดศูนย์ Power Plant ไว้อย่างเป็นสัดส่วนปราศจากเสียงรบกวนและควันพิษ การออกแบบทางคนเดินควบคู่กับถนน สนับสนุนให้มีการสัญจรโดยจักรยาน และไม่อนุญาตให้มีการใช้จักรยานยนต์ เป็นต้น
•Energy saving คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน โดยมุ่งอาศัยพลังงานทางเลือกเข้ามาร่วมให้มากที่สุด

ภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ประกอบด้วยอาคารสำคัญ ดังนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย อาคารกายวิภาคคลินิก ศาลาประชาคม และพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี หอพักนักศึกษา และอาคารนันทนาการ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์แห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยน้ำใจของคนไทยที่บริจาคมาทางมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยได้นำเงินบริจาคนำไปจัดสรรเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การรักษาจำนวนมาก ได้แก่ ห้องธาราบำบัด หุ่นยนต์ฝึกเดินห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส เครื่องซีทีสแกน เครื่อง Digital Subtraction Angiography ห้องเรียน Simulation Center ห้องเรียนกายวิภาคศาสตร์ ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีราคาสูง ได้แก่ Anatomage table (เตียงผ่าตัดกายวิภาคเสมือนจริง) zSpace AIO Pro และ zSpace Laptop (เครื่องแสดงเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง) อันเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์รามาธิบดีให้เป็นบุคลากรการแพทย์ที่มีจิตวิญญาณและมีศักยภาพดูแลผู้ป่วยต่อไปในอนาคต

นับว่า “การให้” ของทุกคนได้สร้าง “ผลลัพธ์แห่งการให้” ที่เป็นรูปธรรมนั่นก็คือ “การที่คนไทยมีสุขภาพที่ดี” มูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเชิญทุกคนร่วมเป็นสานต่อการให้ไม่สิ้นสุดไปด้วยการร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการต่าง ๆ ทาง www.ramafoundation.or.th โทร 02-201-1111 LINE @Ramafoundation

คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ผลลัพธ์แห่งการให้…จากน้ำใจสู่การให้ชีวิต

Facebook Comments


Social sharing

Related post