Digiqole ad

“สตง.” มอบประกาศเกียรติคุณ “อปท.” 10 ดีเด่น ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น จาก “โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

 “สตง.” มอบประกาศเกียรติคุณ “อปท.” 10 ดีเด่น ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น จาก “โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
Social sharing
Digiqole ad

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภายใต้นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดให้มี “โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ” (Fiscal and Financial Discipline Assessment : FFDA)

ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2562-2565) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการ สตง. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2) เทศบาลนครและเทศบาลเมือง และ 3) เทศบาลตำบล รวมจำนวน 2,548 แห่ง ทั่วประเทศ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2,501 แห่ง ผลปรากฏว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่นด้วยคะแนนสูงสุด จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

1. ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อันดับที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
อันดับที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. ประเภทเทศบาลนครและเทศบาลเมือง
อันดับที่ 1 เทศบาลนครสงขลา
อันดับที่ 2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อันดับที่ 3 เทศบาลเมืองแม่เหียะ
อันดับที่ 4 เทศบาลนครเชียงใหม่

3. ประเภทเทศบาลตำบล
อันดับที่ 1 เทศบาลตำบลอุดมธัญญา
อันดับที่ 2 เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
อันดับที่ 3 เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อันดับที่ 4 เทศบาลตำบลทับปุด

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล และเพื่อเป็นมาตรการเชิงบวกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดรูปแบบและวิธีการประเมินเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นการประเมินวินัยการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลผ่านระบบออนไลน์ โดยหน่วยงานที่ได้รับคะแนนการประเมินส่วนที่ 1 ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท ประเภทละ 4 หน่วยงาน จะได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่การประเมินในส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นการประเมินแนะนำและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางในการจัดทำโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาล โดยใช้โปรแกรม “แนวทางในการจัดทำโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาล” ซึ่งเป็นการประเมินพร้อมให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

“สำหรับประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นอกจากเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจะเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเข้ามาเรียนรู้และนำแนวทางการปฏิบัติงานไปประยุกต์ใช้ต่อไปแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่จะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ และปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ในขณะที่ประชาชนก็ได้รับประโยชน์จากการให้บริการของภาครัฐอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของชาติและความมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนทางการเงินการคลังของประเทศต่อไป” ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าว

นายประจักษ์ กล่าวในตอนท้ายว่า การริเริ่มโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของ สตง. นอกเหนือจากบทบาทด้านการตรวจสอบภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นแบบประเมินการบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ ซึ่งถือเป็น Non-audit Products และเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการตรวจเงินแผ่นดิน (Innovative Auditing) ที่องค์กรการตรวจเงินแผ่นดินในหลายประเทศทั่วโลกเริ่มผลักดันให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

Facebook Comments

Related post