Digiqole ad

สตง. จับมือ หน่วยรับตรวจ 16 หน่วยงาน นำร่องการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจเงินแผ่นดิน

 สตง. จับมือ หน่วยรับตรวจ 16 หน่วยงาน นำร่องการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจเงินแผ่นดิน
Social sharing
Digiqole ad

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะองค์กรตรวจสอบ ภายใต้นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบงานการตรวจเงินแผ่นดินอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้การตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปโดยโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ยุคดิจิทัล ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เสนอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พิจารณาให้ความเห็นชอบและได้มีการประกาศ เรื่อง “กรอบแนวปฏิบัติในการตรวจสอบด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้วนั้น สตง. จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยรับตรวจ รวมจำนวน 16 หน่วยงาน เพืื่อเป็นการ นำร่องวิธีการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานในสังกัด รวม 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ สำนักงบประมาณ
5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
7. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ดีอีมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับการบริหารราชการด้วยระบบดิจิทัล จึงได้มีข้อตกลงความร่วมมือในการประสานและร่วมดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้กระบวนการตรวจสอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่ขั้นตอนการรับ–ส่งข้อมูล เอกสาร และหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รวมถึงขอบเขต และเงื่อนไขในการปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามกรอบแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง กรอบแนวปฏิบัติในการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

“การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของดีอีในการยกระดับมาตรฐานและการดำเนินงานในการรับตรวจสอบด้านการเงินของกระทรวงในภาพรวม อีกทั้งเป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ของทุกหน่วยงานในสังกัดดีอี ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภาครัฐทันสมัย มีการดำเนินงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป” ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าว

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA ได้ดำเนินการสนับสนุนนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบในรูปแบบเดิมให้รองรับระบบดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่มีความพร้อม เพื่อ ลดภาระและสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงานรัฐผู้รับตรวจในการเตรียมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบของ สตง. ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง กรอบแนวปฏิบัติในการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Audit) ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ DGA ขอแสดงความยินดีกับ 16 หน่วยงานที่ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการมีส่วนร่วมและความมุ่งหมายเดียวกันตามนโยบายของรัฐบาล ในการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ สร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาลภาครัฐ โดย DGA หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้นำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

Facebook Comments

Related post