Digiqole ad

สช.เปิดการอบรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

 สช.เปิดการอบรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
Social sharing

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดอบรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 200 คน โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

นายประพัทธ์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ บั่นทอนความเจริญของประเทศชาติ หากประเทศใดมีประชาชนติดยาเสพติดจำนวนมาก ก็ไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด พบว่ากลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเป็นผู้ค้าและผู้เสพ และผู้เสพมีอัตราการใช้ยาเสพติดมากกว่าหนึ่งชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งพบทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก โดยกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรการไว้ 4 ด้าน ได้แก่ มาตรการคัดกรองจำแนกกลุ่มเป้าหมาย มาตรการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต มาตรการอำนวยการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และมาตรการเสริมแรง เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

นายประพัทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สช.จึงได้จัดอบรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้อยู่อย่างมีความสุข การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ และผู้เข้าร่วมอบรมคือ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำหรับสถานที่ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอย่างดียิ่ง

สช.ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จในการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติดต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชน ขอบคุณโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

Facebook Comments

Related post