Digiqole ad

สช.เดินหน้าพัฒนาครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติด้านวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อนำสู่การเรียนรู้ระบบดิจิทัล

 สช.เดินหน้าพัฒนาครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติด้านวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อนำสู่การเรียนรู้ระบบดิจิทัล
Social sharing

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) นายธเนตร สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูสอน ภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติด้านวิธีการสอนภาษาไทยสู่การเรียนรู้ระบบดิจิทัล” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผู้อำนวยกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ นางสาวอรณี เจ๊ะสัน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร คณะผู้จัดงาน และครูที่สอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาในโรงเรียนนานาชาติจำนวน 100 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายธเนตร กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถของครูวิชาภาษาไทยในการวิเคราะห์แผนการสอน เพื่อเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ตลอดจนเพิ่มทักษะด้านการสอน สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติด้านวิธีการสอนภาษาไทยสู่การเรียนรู้ระบบดิจิทัล” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2566 อบรมแบบแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 25 คน และเข้ากลุ่มย่อยเพื่อเวียนฐานฝึกปฏิบัติ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานการฝึกใช้แอพพลิเคชั่น “Chat GPT” เพื่อส่งเสริมการวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ ฐานที่การฝึกใช้แอพพลิเคชั่น “กลเม็ดเคล็ดลับในการทำ “Google Slide ” เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฐานการฝึกใช้แอพพลิเคชั่น “E-Book” เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฐานการฝึกใช้แอพพลิเคชั่น “Edupuzzle” เพื่อส่งเสริมการประเมินผลการเรียนรู้ ฐานการฝึกใช้แอพพลิเคชั่น “Kami” เพื่อส่งเสริมการประเมินผลการเรียนรู้

Facebook Comments

Related post