Digiqole ad

“สช.ร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชนจัดงาน“ วันการศึกษาเอกชน ปี 2566”

 “สช.ร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชนจัดงาน“ วันการศึกษาเอกชน ปี 2566”
Social sharing
Digiqole ad

“สช.ร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชนจัดงาน“ วันการศึกษาเอกชน ปี 2566”หวังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา พร้อมเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสู่สาธารณชน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและประธาน ปส.กช.จังหวัดนครราชสีมาร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ.2566 ” โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช.ผู้เชี่ยวชาญฯ และผู้บริหาร สช.เข้าร่วมในงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ อาคาร สช.

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า ตามที่ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2461และนับแต่นั้นมาจึงได้กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น“วันการศึกษาเอกชน”ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละภูมิภาคร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยได้กำหนดการจัดงาน“ วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2566” โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา ครูและผู้สอน ได้เผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสู่สาธารณชนผ่านการประชุมเชิงวิชาการ นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียน สมาคม และเครือข่ายทางการศึกษาเอกชน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาเอกชนที่ดี

ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและประธาน ปส.กช.จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า สช.และหน่วยงานที่ดูแลการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค (ศธจ./สช.จังหวัด) ได้ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) และคณะกรรมการปส.กช.จังหวัด สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดและเครือข่ายการศึกษาเอกชนต่างๆ จัดกิจกรรมดังกล่าว ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมทวาราวดี/โรงเรียนมัธยม วัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมทวาราวดี จังหวัดปราจีนบุรี ภาคกลาง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จังหวัดลพบุรี ภาคเหนือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ปารีสอร์ท จังหวัดลำพูน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู ภาคใต้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพาราไดซ์แอนด์รีสอร์ทหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับประเทศ โดยสมาคม ปส.กช. ร่วมกับ สช.ดำเนินการ จัดรายการแข่งขัน 22 รายการ 51 การแข่งขัน มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 10,972 คน จาก 1,073 โรงเรียนทั่วประเทศ การมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน และนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดทั่วประเทศ (ปส.กช.) นายกสมาคมทางการศึกษาเอกชน เครือข่ายการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเอกชนข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจากทุกจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานรวมทั้งสิ้น ประมาณ 10,000 คน ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล กล่าวทิ้งท้าย

 

 

Facebook Comments

Related post