Digiqole ad

สช.จัดอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออก

 สช.จัดอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออก
Social sharing
Digiqole ad

นายธเนตร สภานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนเป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออก โดยมี นายวิรัช ลิ้มเจริญสุขผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ นายสมชาย ไพศาลพัฒนกิจ ผู้บริหารฝ่ายจีน โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา MR.จาง ลี่จื้อ ผู้ดูแลห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา MR.โต้ว ถี่เฉียน ประธานบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยีจำกัด นางสาวดลฤทัย แซ่ย่าง ผู้จัดการบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยีจำกัด คณะวิทยากรเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ โรงแรม เจ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นายธเนตร กล่าวว่า ภาษาจีนนับเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อนานาประเทศ ไม่ว่าจะในเชิงคู่ค้าในการทำธุรกิจ การเมือง การท่องเที่ยวการศึกษาหรือปัจจัยอื่นๆ และกว่า 2 ใน 5 ของประชากรทั่วโลกล้วนใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ดังนั้นเด็กไทยจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอนาคตมีนักจิตวิทยาขี้ว่า วัยเด็กมีแนวโน้มที่จะเรียนภาษาจีนได้ดีกว่าวัยอื่นๆเนื่องจากเด็กมีความสามารถในการแยกความแตกต่างของโทน และเสียงได้ดี ทำให้เด็กเข้าใจการออกเสียงภาษาจีนได้ง่ายขึ้น และสามารถเรียนรู้ภาษาด้วยสำเนียงของเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการปลูกฝังการเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่วัยเยาว์

 

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพจึงได้จัดอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน สำหรับครูไทยสอนภาษาจีน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ในภาคตะวันออก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครูไทยที่สอนภาษาจีนให้มีความรู้ มีทักษะ สามารถใช้เทคนิคการสอนภาษาจีนเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนผ่านรูปแบบกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการยกระดับทักษะภาษาจีนของตนเองแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยก้าวเข้าสู่มาตรฐานในระดับนานาชาติอีกด้วยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากผ่านการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการอบรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาจีน

สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีทั้งในรูแปบบ on-site และ online มีครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออกเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 228 คน แบ่งเป็นครูที่เข้าร่วมประชุมแบบ on site จำนวน 100 คน และแบบ on line จำนวน 128 คน โดยเข้าร่วมการอบรมระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมจีนในเชิงลึก ยกระดับเทคนิค การสอนภาษาจีนระดับสูงให้ครูไทยสอนภาษาจีนมีความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านรูปแบบกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ตลอดจนสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถยกระดับทักษะภาษาจีนของตนเอง และยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานการสอนภาษาจีนในระดับนานาชาติ นายธเนตร กล่าวทิ้งท้าย

Facebook Comments

Related post