Digiqole ad

“สช.” จัดอบรมเข้ม เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเสริมความรู้ความสามารถครูในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ !!

 “สช.” จัดอบรมเข้ม เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเสริมความรู้ความสามารถครูในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ !!
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2566 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 โดยมี นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นายซูลกิพลี กาแบ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายประพัทธ์ กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 19 โรง และโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา) ให้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ ตั้งแต่ปี 2537 – 2563 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะส่วนราชการที่ดูแล รับผิดชอบ และส่งเสริมสนับสนุนร่วมดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทั้งทางด้านกายภาพและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ทุกคน และเพื่อสอดรับกับบริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา)

สำหรับการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 และมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ กว่า 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถของครูในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ เกี่ยวกับการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นายประพัทธ์ กล่าวทิ้งท้าย

Facebook Comments

Related post