Digiqole ad

สช.จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง เพื่อนำกระบวนการฝึกอบรมลูกเสือไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 สช.จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง เพื่อนำกระบวนการฝึกอบรมลูกเสือไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
Social sharing

Digiqole ad

สช.จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง เพื่อนำกระบวนการฝึกอบรมลูกเสือไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) กล่าวถึงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง ที่จัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ว่า แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครอบคลุม 3 กิจกรรม หนึ่งในนั้น คือ กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม กิจการลูกเสือนั้น ได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน และบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ ว่าเป็นกระบวนการและวิธีการที่จะฝึกอบรมบ่มนิสัยเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รู้จักการทำงานเป็นทีม ฝึกเป็นผู้นำ ผู้ตาม และเป็นคนดีของสังคม สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทางลูกเสือแล้ว จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติและพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ดังนั้น ผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินงานเพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียน คือ ผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือในสถานศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือทุกแห่ง หรือวิทยากรให้การฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะ กระบวนการลูกเสือเป็นอย่างดี

ดร.ประพัทธ์ กล่าวอีกว่า กิจการลูกเสือ เป็นกระบวนการสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ให้รู้จักการรักษาระเบียบวินัย สร้างการรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน และสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนเข้าสู่สังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต ดังนั้น ตลอดระยะเวลาการอบรม 7 วันนี้ หวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน จะสะสมความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุง วิธีการทำงานให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีนายชำนาญ แสงทอง ผอ.ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ นายสนิท ณ ระนอง ผู้ตรวจราชการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นางสาวจอมขวัญ นครไธสงค์ ผอ.สพป.พังงา นายธีร์ สังขสัญญา ประธาน ปส.กช. จังหวัดกระบี่ คณะวิทยากรและคณะทำงาน สช. เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม และดำเนินการจัดการอบรมตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพรและจังหวัดพังงาเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 72 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และสโมสรลูกเสือปกาสัย จังหวัดกระบี่ ในการจัดวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post