Digiqole ad

สช.จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 66

 สช.จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 66
Social sharing
Digiqole ad

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ผู้แทนกรมการกงสุล ผู้แทนกรมการจัดหางาน ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา คุรุสภา ชมรม Thai Teachers’ meet และบริษัทเอพี ซอฟแวร์ และผู้บริหาร ครูโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติเข้าร่วม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการ กช.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติเป็นอย่างยิ่ง โดยที่ผ่านมา สช.ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาการขอใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ การตรวจลงตราครูและบุคลากรชาวต่างประเทศ การขออยู่ในราชอาณาจักร การขอประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และการสอนภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติ

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ โดยจัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ อาทิ การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย การตรวจลงตราครูและบุคลากรชาวต่างชาติ การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว การขอใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติการใช้งานระบบสารสนเทศ E – SAR การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การขอใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ

“และนอกจากนี้ สช.กำลังดำเนินการให้การรับรององค์กรประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติเพิ่มเติมอีก 4 องค์กร ได้แก่ MSA – CESS , Cognia , AI , และ NDNA ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศแล้ว รอการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป การปรับเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินการเกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตใช้หลักสูตรให้มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น”เลขาธิการ กช.กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12-13 กันยายน 2566 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ จากกรมการกงสุล กรมการจัดหางาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ชมรม Thai Teachers’ meet และ บริษัท เอพี ซอฟแวร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ จำนวน 245 โรงเรียน

 

Facebook Comments

Related post