Digiqole ad

สช.ขับเคลื่อนการจัดอบรมค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก และเยาวชนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ภาคใต้

 สช.ขับเคลื่อนการจัดอบรมค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก และเยาวชนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ภาคใต้
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ (17 มิถุนายน 2566) เวลา 10.00 น. ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยมี นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธานี นางปาริชาติ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผอ.นวพร ทวีวิทยชาคริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนวพร นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาทิพย์ คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุราษฏร์ธานี คณะวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ โรงเรียนอนุบาลนวพร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.ประพัทธ์ กล่าวในพิธีเปิดการประชุมว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ บั่นทอนความเจริญของประเทศชาติ หากประเทศใดมีประชาชนติดยาเสพติดจำนวนมาก ก็ไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด พบว่ากลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเป็นผู้ค้าและผู้เสพ และผู้เสพมีอัตราการใช้ยาเสพติดมากกว่าหนึ่งชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งพบทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

“รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปราบยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน ปราบปราบ และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จในการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติดต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชน ขอบคุณโรงเรียนอนุบาลนวพร ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ดร.ประพัทธ์ กล่าวทิ้งท้าย

Facebook Comments

Related post