Digiqole ad

สจล. เผย ทิศทางการบริหาร ปี ’67 การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนสู่ ความสำเร็จด้านงานวิจัย และนวัตกรรม

 สจล. เผย ทิศทางการบริหาร ปี ’67 การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนสู่ ความสำเร็จด้านงานวิจัย และนวัตกรรม
Social sharing
Digiqole ad

สจล. เผย ทิศทางการบริหาร ปี ’67 การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนสู่ ความสำเร็จด้านงานวิจัย และนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจในการเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจสำคัญในการให้การศึกษา การวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม สังคม รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแผนระดับชาติในมิติต่างๆ โดยสจล. ได้กำหนดเป็นดัชนี 5 Global Index เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็น “ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก (The World Master of Innovation)” สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อคนทุกคน และสร้างเสริมทักษะความรู้ให้ประชากรไทยโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพพร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวถึงทิศทางการบริหารงานปี 2567 ว่า การวางแผนงานที่เป็นระบบ มีตัวชี้วัดและเป้าหมายชัดเจน จะนำมาซึ่งกระบวนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยสจล. กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ตัวชี้วัด 5 Global Index ในการขับเคลื่อนงานของสถาบันในด้านวิชาการ งานด้านวิจัยและนวัตกรรม งานบริการสังคม ซึ่งประกอบด้วย

Index ที่ 1 Global Citizen สร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขัน
โดยจะมีการสร้างหลักสูตรทันสมัยตรงความต้องการของตลาดปรับได้ตลอดเวลา สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาทักษะ เน้นการปฏิบัติจริง ผลักดันให้นักศึกษาเริ่มทำโปรเจค ตั้งแต่ ปี 1 เน้นทักษะการปฏิบัติ การแก้ปัญหา และการทำงาน สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันของทุกคณะ สร้างหลักสูตร Transdisciplinary บูรณาการร่วมระหว่างคณะที่มีความแตกต่างของศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาให้กับนักศึกษา จัดตั้งสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL Life Long Learning Center: KLLC)เพื่อจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสะสมเครดิต และเพิ่มทักษะแก่ผู้สนใจทุกช่วงวัย และสร้างโอกาสนักเรียน นักศึกษาสู่การเป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกได้

Index ที่ 2 Global Innovation จากการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมเพื่อประเทศแข่งขันเวทีโลก
สนับสนุนและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับแนวหน้า นำไปใช้ได้จริงหรือแก้ไขปัญหาของสังคม ประเทศ ซึ่งจะมีการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ทำวิจัยทำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ นำไปสู่การพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

Index ที่ 3 Global Learning วิทยาเขตชุมพรฯ ด่านช้าง ดินแดนแห่งการเรียนรู้
เราดำเนินการสร้างวิทยาเขตชุมพรฯ และพื้นที่สถาบันที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจรร่วมกับชุมชน ด้านเกษตรอัจฉริยะ ด้านพลังงาน โดยใช้โมเดล BCG เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรชีวภาพ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าหรือยาวนานที่สุด โดยเฉพาะการนำองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาพื้นที่เกษตรอัจริยะ สร้างงานและอาชีพให้ชุมชนได้ด้วย

Index ที่ 4 Global Infrastructure เพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา
สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนและการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการอำนวยความสะดวก รวมทั้งปรับปรุงอาคารต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมไปสู่ Green University ด้วยการเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามอาคารต่างๆ รวมถึงการปรับภูมิทัศน์สถาบันให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มระบบความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี เข้าถึงง่าย รวดเร็ว แม่นยำ โดยสำนักวิจัยเมืองอัจฉริยะ และให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องประชุม ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังกาย

Index ที่ 5 Global Management คนพร้อม ระบบพร้อม วิ่งไปด้วยกัน ด้วยธรรมาภิบาล
มุ่งให้มีระบบการบริหารจัดการภายในสถาบันที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยการบริหารงานด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ตั้งสำนักบริหารจัดการข้อมูลดิจิตอล (KMITL Data management center :KDMC) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแม่นยำ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและการเงินที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร พัฒนาระบบประเมินศักยภาพพนักงาน DPBP ส่งเสริมโครงการผู้บริหารพบประชาคมและนักศึกษา และแชร์ทรัพยากรบุคลากรร่วมกัน เช่น ด้านการเรียนการสอนข้ามคณะ วิทยาลัย เพื่อดึงศักยภาพบุคลากรมาร่วมกันพัฒนาสถาบัน

ทั้งนี้แผนบริหารทั้ง 5 Global Index ได้กำหนดกระบวนการที่เรียกว่า KMITL Readiness Level (KRL) เป้าหมายระยะปี พ.ศ. 2567-2569 เพื่อเป็นการทบทวน และปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสังคมโลก โดยเราจะมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ระบบ และกระบวนการทำงานออกเป็นระดับตามเป้าหมายในแต่ละปี และวิธีการนี้ยังจะเป็นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคน เป็นการพัฒนาคน และองค์กรไปพร้อมกันอย่างมีเป้าหมาย มีทิศทางที่ชัดเจน สู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย The World Master of Innovation ได้ในอนาคต

 

Facebook Comments

Related post