Digiqole ad

สงครามน้ำ

 สงครามน้ำ
Social sharing

Digiqole ad

หลังจากที่ “นายเศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง ได้แถลงข่าว เมื่อช่วงปลายว่า UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ ไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จึงเป็นจุดเริ่มต้นความหฤหรรษ์ทั่วไทยในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ที่จะมาถึงในอีก ไม่กี่วันข้างหน้านี้

อ่านต่อได้ใยฉบับ

Facebook Comments


Social sharing

Related post