Digiqole ad

“สคร. ผลงานเด่น รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง”

 “สคร. ผลงานเด่น รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง”
Social sharing

Digiqole ad

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนเมษายน 2566 จำนวน 94,834 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 109 ของแผนการเบิกจ่าย

ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2565 – เดือนเมษายน 2566) 34 แห่ง จำนวน 62,997 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 107
ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2566 – เดือนเมษายน 2566) 9 แห่ง จำนวน 31,838 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 113 ของแผนการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2566
(ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566)

รัฐวิสาหกิจ แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย/
แผนการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ (ต.ค. 65 – เม.ย. 66)
จำนวน 34 แห่ง (7 เดือน) 59,118 62,997 ร้อยละ 107
ปีปฏิทิน (ม.ค. – เม.ย. 66)
จำนวน 9 แห่ง (4 เดือน) 28,284 31,838 ร้อยละ 113
รวม 43 แห่ง 87,402 94,834 ร้อยละ 109

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า โครงการลงทุนขนาดใหญ่
ที่สำคัญยังสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวน
รอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
ของการประปานครหลวง และโครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ของ รฟท.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 เป็นผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 7 เดือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51 ของกรอบ
งบลงทุนทั้งปี และเป็นผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 4 เดือน คิดเป็นร้อยละ 21 ของกรอบงบลงทุนทั้งปี ทั้งนี้ สคร. จะกำกับติดตามให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องต่อไป

Facebook Comments


Social sharing

Related post