Digiqole ad

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565

 สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565
Social sharing
Digiqole ad

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565

โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ ชั้น ๑
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

Facebook Comments

Related post