Digiqole ad

สคร. กำชับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเร่งเบิกจ่ายช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566

 สคร. กำชับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเร่งเบิกจ่ายช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566
Social sharing
Digiqole ad

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยดังนี้ รัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรงและมีการเบิกจ่ายงบลงทุนมีจำนวน 43 แห่ง

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีงบประมาณ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) และรัฐวิสาหกิจ ที่ใช้ปีบัญชีตามปีปฏิทิน (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) ซึ่งการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณประจำปี 2566 ได้สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2566 ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566 จนถึงเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 219,068 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วย รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) จำนวน 117,471 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของกรอบงบลงทุน และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 – เดือนตุลาคม 2566) จำนวน 101,597 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99 ของแผนการเบิกจ่าย ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายและมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Facebook Comments

Related post