Digiqole ad

สคฝ. ผนึก กอช. และ กยศ. ร่วมลงนาม MoU ส่งเสริมวินัยการออม

 สคฝ. ผนึก กอช. และ กยศ. ร่วมลงนาม MoU ส่งเสริมวินัยการออม
Social sharing
Digiqole ad

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ผนึกกำลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สคฝ. กับ กอช. และสคฝ. กับ กยศ. เรื่อง “การส่งเสริมการออมและการคุ้มครองเงินฝาก

รวมถึงความรู้ทางการเงินเจาะกลุ่มประชาชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นวินัยการออม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุ้มครองเงินฝากและการวางแผนทางการเงิน รวมถึงรู้เท่าทันภัยทางการเงิน ปูทางสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

ความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมการให้ความรู้ทางการเงินและความรู้เกี่ยวกับระบบคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งประกอบด้วยความรู้เรื่องการออม เทคนิคออมเงินอย่างถูกวิธี การวางแผนทางการเงิน การป้องกันตนเองจากภัยกลโกงทางการเงิน และการคุ้มครองเงินฝาก ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมการถ่ายทอดสาระความรู้ทางการเงินต่างๆ ผ่านความบันเทิง (Edutainment) การ บูรณาการการทำงานร่วมกันนี้ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและขยายพื้นที่การให้ความรู้ให้ครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการ สคฝ. กล่าวว่า “ตลอดช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา สคฝ. ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านกระบวนการภายใน ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร เพื่อรองรับพันธกิจในการคุ้มครองผู้ฝากเงินและชำระบัญชีสถาบันการเงิน หากเกิดวิกฤต สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองประสบปัญหาจนต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต นอกจากภารกิจหลักดังกล่าวแล้ว ยังมีภารกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่งเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่ “พร้อมคุ้มครอง เคียงข้างคุณ” โดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบคุ้มครองเงินฝากของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดความตื่นตระหนกให้กับประชาชนผู้ฝากเงิน โดยการลงนามความร่วมมือที่ สคฝ. ได้ทำร่วมกับ กอช. และ กยศ. ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญภายใต้กลยุทธ์การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมการเงิน อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันในหลากหลายมิติเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้พื้นฐานทางการเงินและตระหนักถึงการวางแผนการออมเงินอย่างถูกวิธีก่อนเข้าสู่วัยทำงาน”

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ กอช. กล่าวว่า กอช. ได้มุ่งสร้างฐานการออม ขับเคลื่อนบำนาญภาคประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่ยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐได้วางแผนการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ และเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญ และให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสภาพ โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ออมเงินกับ กอช. เริ่มตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อเข้าระบบการทำงานเป็นข้าราชการ มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือพนักงานบริษัทเอกชน มีประกันสังคม สามารถออมเงินกับ กอช. ต่อเนื่อง จนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับบำนาญสองรูปแบบ คือ เงินออมขณะอยู่ในวัยเรียนจะได้รับเป็นเงินบำนาญรายเดือน ส่วนเงินที่ออมขณะอยู่ในช่วงระบบการทำงานจะได้รับเป็นเงินก้อน

ทั้งนี้ กอช. ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ ให้เกิดการตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินในอนาคต รวมถึงการรู้เท่าทันภัยทางการเงิน ตั้งแต่วัยเรียน วัยทำงาน และวัยใกล้เกษียณ ให้มีการจัดสรรเงินที่ดี โดยเริ่มจากการแบ่งเงินรายรับ ใช้จ่ายหนี้สิน แบ่งเก็บออม จึงนำไปใช้สอยจับจ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งการออมกับ กอช. เป็นหนึ่งของสวัสดิการบำนาญจากรัฐในกลุ่มของอาชีพอิสระ ที่จะทำให้คุณและครอบครัว ได้มีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมมือกับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม ครู อาจารย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงินพื้นฐาน สามารถวางแผนการเงินในระยะยาว รู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบัน กองทุนมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากกองทุนไปแล้วจำนวนกว่า 6.4 ล้านราย โดยมีผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทกว่า 6 แสนราย กองทุนคาดหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมด้านการเงินหรือสร้างโอกาสเพิ่มเติมให้แก่ตนเอง ตลอดจนสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมให้กองทุนได้ตามกำหนด เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และสื่อความรู้การคุ้มครองเงินฝาก การออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ และรายละเอียดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ได้ผ่านช่องเว็บไซต์ www.dpa.or.th หรือเพจเฟซบุ๊ก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก DPA และช่องทางการสื่อสารของ กอช. ได้ที่เว็บไซต์ www.nsf.or.th หรือเพจเฟซบุ๊ก กองทุนการออมแห่งชาติ – กอช. และช่องทางการสื่อสารของ กยศ. ได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือเพจเฟซบุ๊ก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Facebook Comments

Related post