Digiqole ad

สคช. เดินหน้ายกระดับ อสม.สระบุรี สู่ผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ ตั้งเป้าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนให้มีคุณภาพ

 สคช. เดินหน้ายกระดับ อสม.สระบุรี สู่ผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ ตั้งเป้าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนให้มีคุณภาพ
Social sharing
Digiqole ad

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หรือ อบจ.สระบุรี ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน อบรมความรู้ส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างโอกาสทางรายได้ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้มีการให้บริการ และดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างมืออาชีพ โดยการเข้าสู่การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแบบเทียบโอนประสบการณ์ หรือ RESK (Recognition of Existing Skills and Knowledge) โดยมีนายอรรถพล วงศ์ประยูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ นายกฤตภาส อิสราพานิช นางสาววนิสรา เล่าหะพานิช และนายสมชาย วิจิตรคุณวัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. แกนนำด้านสุขภาพ นักบริบาล และจิตอาสา อบจ.สระบุรี เข้าร่วมกว่า 600 คน

นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า สถาบันฯ เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่ม อสม. ในชุมชน ที่จะมีส่วนช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้มีแรงเสริมในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงมากขึ้น ซึ่งการเสริมทักษะ และความรู้ ตามมาตรฐานอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ของ สคช. พร้อมพัฒนาศักยภาพเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชน ช่วยให้การทำงานของ อสม. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้ถูกต้องตามหลักการ ลดการบาดเจ็บระหว่างการดูแลได้เท่านั้น แต่ยังเป็นความรู้ติดตัว ที่สามารถถ่ายทอดส่งต่อลูกหลานในชุมชน ให้มีการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพ

นายอรรถพล กล่าวว่า อบจ.สระบุรี ให้ความสำคัญกับกลุ่ม อสม. ซึ่งถือเป็นบุคลากรด่านหน้าด้านสาธารณสุข และต้องการให้มีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานที่ สคช. จัดทำ เพราะนอกจากจะทำให้สุขภาพ และคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแล้ว ยังเป็นการยกระดับศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพ นักบริบาล และจิตอาสา ให้ได้รับการรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

อย่างไรก็ตาม สคช. และตัวแทนอาสาสมัคร ได้มีเยี่ยมชมศูนย์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ และศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งทางอบจ.สระบุรี ได้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือในระดับชุมชน แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของบุคลาการและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 จะต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานำขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ดูแลโภชนาการด้านอาหาร เตรียมอุปกรณ์ ดูแลทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ได้ได้อย่างถูกวิธี ดูแลความปลอดภัยด้านร่างกาย การวัดชีพจร รวมถึงการทำหน้าที่อย่างมีจริยธรรม ไปจนถึงการฟื้นฟูดูแลร่างกายผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับการความสุขทั้งทางกายและความสุขทางใจ

#สคช #มืออาชีพ #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #อสม #ผู้ดูแลผู้สูงอายุ #สระบุรี

Facebook Comments

Related post