Digiqole ad

สคช. ร่วม AAT ขยายผลสร้างเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อมืออาชีพ … เน้นยกระดับแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ”

 สคช. ร่วม AAT ขยายผลสร้างเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อมืออาชีพ … เน้นยกระดับแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ”
Social sharing
Digiqole ad

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (AAT) และเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของบริษัทต่างๆ ที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กว่า 36 บริษัท เพื่อชี้แจงแนวทางการยกระดับกำลังแรงงานด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีนายสถิรยุทธ แสงสุวรรณ รองประธานบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคล AAT และประธานชมรม HR ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (AAT) ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ AAT ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพ นำไปสู่การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ รวมถึงพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่พนักงานของ AAT นั้น ทาง AAT จึงได้ขยายผลสู่การพัฒนาบริษัทในเครือข่ายโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของ AAT จำนวน 36 ราย เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการให้มีมาตรฐานและนำไปสู่การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านช่างเทคนิคในสายการผลิต และสมรรถนะการบริหารในสายการผลิต ซึ่งสถาบันฯ อ้างอิงจากมาตรฐาน Production Meister ของ JMA Management Center Inc. ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกลุ่มสถานประกอบการที่เข้าร่วมการประชุม เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ำในกระบวนการผลิตยานยนต์ ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ดังนี้

  1. ผู้ผลิตชิ้นส่วนลำดับที่ 1 (First tier, Tier l) คือ ผู้จัดหาหรือผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภท อุปกรณ์และจัดส่งให้แก่โรงงานประกอบยานยนต์โดยตรง เช่น เครื่องยนต์ เบรก ล้อรถยนต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  2. ผลิตชิ้นส่วนลำดับที่ 2 (Second tier, Tier ll) คือ ผู้จัดหาหรือผู้ผลิตชิ้นส่วนย่อย (Individual part) เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนลำดับที่ 1 เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและโลหะการ พลาสติก ยาง เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ แก้ว และกระจก เป็นต้น
  3. ผลิตชิ้นส่วนลำดับที่ 3 (Third tier, Tier lll) คือ ผู้จัดหาและผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อจัดส่ง ให้แก่ผู้จัดหาวัตถุดิบในลำดับที่ 1 และ 2

นายสุรพล กล่าวว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมต้องการกำลังแรงงาน ในคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4, 5 และ 6 เป็นหลัก โดยสถาบันฯ ได้มีการวางแนวทางการยกระดับกำลังแรงงาน เน้นการทำงานที่ได้ประสบการณ์และได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่ง AAT นับว่าเป็นต้นแบบ 100% สำหรับการพัฒนาแรงงานในสถานประกอบการสู่คุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับกำลังแรงงานใน โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน นับเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างยิ่ง

นายสถิรยุทธ กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ สคช. สามารถนำมาเป็นประโยชน์กับเครือข่ายโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของ AAT ได้ 3 ส่วนด้วยกัน คือ สร้างเครือข่ายโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของ AAT ให้มีมาตรฐานอาชีพ การที่ สคช. สนับสนุนทุกกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการยกระดับมาตรฐานอาชีพ และกลุ่มสร้างเครือข่ายโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสามารถเรียนรู้รูปแบบการได้รับมาตรฐานอาชีพจาก AAT ได้

คุณเจียม วิเศษสมบัติ รองผู้จัดการแผนก สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประชุมหารือถึงการจัดการอบรมและประเมินสมรรถนะด้านการบริหารในสายการผลิต กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเครือข่ายโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของ AAT ทั้ง 36 ราย อีกด้วย ซึ่งจากการหารือการจัดการอบรมและประเมินสมรรถนะดังกล่าว เป็นที่สนใจของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างยิ่ง โดยผู้แทนจาก บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด ได้แสดงความเห็นว่าเป็นมาตรฐานที่สูงและปัจจุบันบริษัท ใช้เพื่อพัฒนาพนักงานชาวญี่ปุ่นอยู่ ซึ่งถ้าแรงงานไทยได้มีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก

การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ AAT ขยายผลสู่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในครั้งนี้ เป็นการทำงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ที่สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อให้แรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับการผลักดันไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ เป็นการยกระดับกำลังแรงงานที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

#สคช #ยกระดับกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมสู่มืออาชีพ

#AAT #อุตสาหกรรมยานยนต์

 

Facebook Comments

Related post