Digiqole ad

สกร.รับมอบถังเก็บกักน้ำฝน จาก ธ.ก.ส. ร่วมกับ กปร.เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของ ศศช.ในพื้นที่จังหวัดตาก

 สกร.รับมอบถังเก็บกักน้ำฝน จาก ธ.ก.ส. ร่วมกับ กปร.เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของ ศศช.ในพื้นที่จังหวัดตาก
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางสาวเอื้อมพร ศรีภูวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย เป็นประธานรับมอบถังเก็บกักน้ำฝนและรางน้ำฝน พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น จากนายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. ร่วมเป็นประธานมอบถังเก็บกักน้ำฝน ให้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) อำเภอแม่ระมาด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศศช.บ้านห้วยแห้ง ศศช. บ้านห้วยวัว ศศช.บ้านห้วยหมาบ้า ศศช. บ้านห้วยอีก้าง และอำเภอท่าสองยาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศศช.บ้านแม่หิดคี ศศช.บ้านดูบลอคี ศศช.บ้านโป๊ะพอคี รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง“ บ้านห้วยแห้ง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

โครงการการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของ ศศช.เกิดจากการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้ลงพื้นที่ ศศช.ทั้ง 7 แห่ง และพบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ของทุกปี จนก่อให้เกิดโครงการการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของ ศศช.ในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินการติดตั้งถังเก็บกักน้ำฝนและรางน้ำฝนรวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อส่งน้ำไปบริเวณต่าง ๆ เช่น ปั๊มน้ำและท่อส่งน้ำ เพื่อกระจายน้ำสะอาดที่เก็บกักไว้ในบริเวณต่าง ๆ ของ ศศช. ให้สามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ส่งมอบหนังสือเสริมการเรียนรู้พร้อมสื่อการศึกษา สำหรับ ศศช.ทั้ง 7 แห่ง และ ธ.ก.ส.เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้เรียนในศศช.บ้านห้วยแห้ง รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งมอบโรงเรือนการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ในกล่องโฟม โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และทดลองปฏิบัติให้แก่ครู นักเรียน ประชาชน ตลอดจนมอบผ้าห่ม อุปกรณ์กีฬา เพื่อประโยชน์ทางการเรียนรู้ต่อไป

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post