Digiqole ad

สกร. ผนึกกำลัง ออมสิน หนุนเสริมอาชีพ”สร้างงานให้เป็นเงิน”ตอบโจทย์ Learn to Earn

 สกร. ผนึกกำลัง ออมสิน หนุนเสริมอาชีพ”สร้างงานให้เป็นเงิน”ตอบโจทย์ Learn to Earn
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการออมสิน – สกร. สร้างงานให้เป็นเงิน ประจำปี 2567 โดยมี นางปรางมาศ เธียรธนู ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน และนายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs Start up พร้อมด้วย นางสาวเอื้อมพร ศรีภูวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย นายภูมิศักดิ์ ภูมิเขียว ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ผู้บริหาร สกร.จังหวัด (นำร่อง) 18 จังหวัด ผู้แทนธนาคารออมสินทั้ง 18 ภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งรูปแบบ online และ onsite

นายธนากร ดอนเหนือ กล่าวว่า โครงการออมสิน – สกร. สร้างงานให้เป็นเงิน เป็นหนึ่งในกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ที่มุ่งส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) โดย สกร.จัดให้มีการอบรมฝึกอาชีพในชุมชนให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ (New Skill) เพิ่มสมรรถนะ (Up Skill) หรือทบทวนทักษะ (Re Skill) ให้แก่ประชาชนตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สำหรับการดำเนินโครงการนี้ต้องขอบคุณทางธนาคารออมสินที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนร่วมกับทาง สกร. ให้มีความพร้อมพื้นฐานในการประกอบอาชีพ โดยร่วมส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ การวางแผนทางการเงิน การตลาด และการเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนช่วยสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย Extra ค่าวัสดุฝึกอาชีพเพิ่มเติม และแนะนำแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นอาชีพที่ประกอบอาชีพได้จริง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ การค้าขาย การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร ฯลฯ สิ่งอย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนงานขอฝากให้ทั้ง 2 หน่วยงานติดตาม ประเมินผล ผู้ที่เข้าร่วมโครงการหลังจากการฝึกอาชีพว่า เขาจบแล้วไปทำอะไร สามารถนำไปสร้างอาชีพ หรือต่อยอดและเพิ่มรายได้ ได้เพียงไร อะไรคือปัจจัยความสำเร็จ ตลอดจนอุปสรรคปัญหา หาสาเหตุของผู้ที่ไม่สามารถไปต่อได้ ว่าเพราะอะไร เพื่อจะได้เป็นฐานในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ว่างงาน และขาดโอกาสให้ได้มี “งานทำ” ตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริงสอดคล้องกับการรองรับและความต้องการของตลาดต่อไป

โครงการออมสิน – สกร. สร้างงานให้เป็นเงิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีทักษะในการประกอบอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมพัฒนาต่อยอดความรู้ผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีอาชีพและรายได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสิน ได้สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับ สกร.จังหวัด (นำร่อง) ไปแล้ว 16 แห่ง มีผู้ผ่านการอบรมและเพิ่มทักษะอาชีพ รวมทั้งสิ้น 5,123 คน ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร นนทบุรี นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา อยุธยา ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และกรุงเทพมหานคร

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ธนาคารออมสิน จะสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับ สกร.จังหวัด (นำร่อง) อีก 16 แห่ง ได้แก่ สกร.จังหวัดราชบุรี นครปฐม อุทัยธานี สุโขทัย ลำพูน แพร่ หนองคาย ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ปราจีนบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชุมพร พัทลุง สตูล และกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอาชีพและเพิ่มทักษะอาชีพ รวมทั้งสิ้น 10,000 คน นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพโครงการฯ นั้น จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมฯ ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารยื่นประกอบการขอกู้กับธนาคารออมสินได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ประกัน วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 8 ปี ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และปลอดชำระเงินต้น 3 เดือนแรก ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่ สกร.จังหวัด (นำร่อง) ข้างต้น ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2567 นี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post