Digiqole ad

สกพอ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Wellness ในพื้นที่อีอีซี

 สกพอ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Wellness ในพื้นที่อีอีซี
Social sharing
Digiqole ad

 

ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาคณะทำงาน ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Wellness ครั้งที่ 2/2565 ตั้งเป้ายกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบยั่งยืนอย่างครบวงจร แบบ One Stop Service โดยให้ความสำคัญในการวางกรอบแนวทางโครงการที่จะต้องมาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ และการกระจายรายได้ให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจลงไปถึงกลุ่มฐานรากอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบยั่งยืน

สำหรับ Wellness Corridor หรือพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่ บางแสน ศรีราชา พัทยา บางพระ บางเสร่ พลูตาหลวง บ้านฉาง แสมสาร เพ/เสม็ด และตะพง ซึ่งถือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวชุมชนเข้าด้วยกัน โดยบูรณาการร่วมกันกับผู้ประกอบการในการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างเส้นทาง Wellness Route เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสินค้าชุมชน

ด้าน ดร.ธัชพล กาญจนกูล ประธานคณะทำงาน รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี กล่าวเสริมว่า ล่าสุดคณะทำงานได้มีการหารือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. ใน 3 หัวข้อหลัก คือการขับเคลื่อนมาตรฐานบริการในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การผลักดันแบบจำลอง Wellness Sandbox ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการจัดตั้งคณะทำงานในการร่วมดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในโอกาสต่อไป

อนึ่งการประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Wellness ในพื้นที่อีอีซี (EEC Wellness Corridor หรือ EWC) ครั้งที่ 2/2565 ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบการ ชุมชนในพื้นที่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และอีกหลายภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Wellness, ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งการจัดประชุมคณะทำงานในครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดขึ้นที่เลเจนท์ สยาม พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

 

Facebook Comments

Related post