Digiqole ad

ศ.ดร. เอียน เฟนวิค ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศศินทร์ วาระที่ 2

 ศ.ดร. เอียน เฟนวิค ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศศินทร์ วาระที่ 2
Social sharing
Digiqole ad

.ดร. เอียน เฟนวิค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศศินทร์ (Sasin School of Management) ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2  สำหรับแผนในอนาคต ศ.ดร. เอียน เฟนวิค เน้นที่การมีส่วนร่วมของทุกคน ให้ทุกคนได้ใช้ศักยภาพเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 

ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบอนาคตของพวกเราร่วมกัน เพื่ออนาคตของพวกเราเอง.ดร. เอียน กล่าวสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ศศินทร์ การพัฒนาต่อไปของศศินทร์ ทั้งด้านชื่อเสียงและหลักสูตรขึ้นอยู่กับทุกคน ทั้งเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ นิสิต นิสิตเก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

.ดร. เอียน เฟนวิค เข้ามาทำงานที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.. 2531 เพื่อพัฒนาวิชาใหม่ๆ ทางด้าน Entrepreneurship ให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ก่อนหน้านั้นอาจารย์ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตร MBA ที่มหาวิทยาลัย Schulich School of Business เมือง Toronto ประเทศ Canada 

ดร. เอียน เริ่มต้นทำงานที่ศศินทร์ในปี พ.. 2535  โดยเป็น Visiting Professor สอนวิชา Marketing Strategy และต่อมาในปี พ.. 2544 ได้ทำงานเป็นอาจารย์ประจำ โดยตลอดเวลาที่อยู่ศศินทร์ ดร. เอียน ได้รับตำแหน่งด้านการบริหารหลายตำแหน่ง รวมทั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการระหว่างปีพ.. 2560 -2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการวาระแรกระหว่างปี พ.. 2562 -2566 

เมื่อปี พ.. 2551 ดร. เอียน เฟนวิค ได้เขียนหนังสือ Digimarketing: The Essential Guide to New Media & Digital Marketing ร่วมกับ Kent Wertime, co-CEO Ogilvy Asia ซึ่งงานเขียนนี้นับได้ว่าเป็นงานรุ่นบุกเบิกในการเปลี่ยนแปลงวงการการตลาด  ทำให้ดร. เอียน ได้รับคำเชิญไปสอนที่สถาบันฯ สอนธุรกิจหลายแห่งทั่วโลก ดร. เอียน สั่งสมประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งในประเทศแคนาดา จีน อังกฤษ เยอรมนี ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย โปแลนด์ ไทยและสหรัฐฯ 

.ดร.เอียน เฟนวิค ได้รับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัย Durham University และปริญญาเอกจาก University of London

Facebook Comments

Related post